Klas­sisk klubb ner i för­där­vet

Hallands Nyheter - - Sporten - JIMMY EWERTSSON sport@gp.se

Ley­ton Ori­ent är klub­ben som kid­nap­pa­des av sin äga­re och kör­des i bot­ten. Ef­ter 136 års ex­istens står The Os och stir­rar rakt ner i av­grun­den. För förs­ta gång­en på 112 år tril­lar Ley­ton Ori­ent ur Foot­ball League, och nu käm­par supportrarna för klub­bens över­lev­nad.

Ley­ton Ori­ent är långt ifrån den mest väl­kän­da el­ler väl­re­nom­me­ra­de av fot­bolls­klub­bar. Klub­ben är Lon­dons näst älds­ta, men un­der Ley­ton Ori­ents 136-åri­ga histo­ria har man ba­ra spen­de­rat en sä­song i den eng­els­ka högs­ta­li­gan och en Fa-cup­se­mi­fi­nal un­der gam­le Ar­se­nal-an­fal­la­ren Jimmy Bloom­fi­elds led­ning är klub­bens störs­ta me­rit. För ett par år se­dan spi­ra­de dock op­ti­mis­men på Bris­ba­ne Ro­ad.

Med en 2-0-led­ning i halv­tid i playoff­fi­na­len mot Rot­her­ham stod Ley­ton Ori­ent 2014 med ena be­net i Cham­pi­ons­hip. Ori­ent föll till slut på straf­far men med en ny, am­bi­tiös äga­re på in­gång såg fram­ti­den ljus ut. När Bar­ry Hearn be­slu­ta­de sig för att säl­ja Ley­ton Ori­ent till ita­li­e­na­ren Fran­ce­sco Bec­chet­ti var han ex­al­te­rad över möj­lig­he­ter­na som för­sälj­ning­en med­för­de. Nu skul­le klub­ben änt­li­gen kun­na ta ste­get upp på näs­ta ni­vå. Han ha­de in­te en sus­ning om vil­ka ka­ta­stro­fa­la följ­der för­sälj­ning­en skul­le få.

– SORGLIGT NOG sål­de jag klub­ben till fel per­son. Al­la, in­klu­si­ve jag, tyck­te det var en un­der­bar möj­lig­het att ta oss till näs­ta ni­vå. Mr Bec­chet­ti har in­te gjort nå­gon be­svi­ken med den sum­ma peng­ar han skju­tit in, men ing­en ha­de kun­nat fö­re­stäl­la sig al­la fruk­tans­värt ty­gel­lö­sa be­slut han ta­git. Tio ma­na­gers på tre sä­song­er är otänk­bart. Han måste bort, sä­ger Hearn, som äg­de klub­ben i 19 år, till BBC.

Bec­chet­tis in­trä­de i Ley­ton Ori­ent har vi­sat sig va­ra för­ödan­de och på ba­ra tre år har han för­där­vat klub­ben full­stän­digt. Ita­li­e­na­ren, som gjor­de sig för­mögen ge­nom sitt fö­re­tag in­om av­falls­han­te­ring, har un­der sin kor­ta tid i klub­ben hun­nit med att spar­ka tio trä­na­re, stått för mäng­der av dy­ra miss­tag på trans­fer­mark­na­den och om­kull­kas­tat he­la struk­tu­ren i led­ning­en. Han har bli­vit av­stängd i sex mat­cher för att ha spar­kat på sin as­si­ste­ran­de trä­na­re, be­käm­pat ut­läm­nings­krav från Al­ba­ni­en för be­drä­ge­ri och pen­ning­tvätt och han har dra­git med klub­ben i en bi­sarr re­a­li­tyshow där del­ta­gar­na fick täv­la om ett proff­skon­trakt med klub­ben. Un­der Bec­chet­tis ka­o­tis­ka sty­re har Ley­ton Ori­ent gått från att va­ra en hårs­mån från Cham­pi­ons­hip till att för förs­ta gång­en på 112 år tril­la ur Foot­ball League, den eng­els­ka fot­bol­lens fy­ra förs­ta di­vi­sio­ner.

NEDFLYTTNINGEN FRÅN LEAGUE Two stod klar ef­ter 3-0-för­lus­ten mot Crewe och i sä­song­ens sista hem­ma­match be­slu­ta­de sig supportrarna för att pro­te­ste­ra. De ha­de ju in­te läng­re någon­ting att för­lo­ra. Med mi­nu­ter kvar av 3-1-för­lus­ten mot Col­ches­ter in­tog de pla­nen och sat­te sig ner fram­för di­rek­tö­rer­nas loge sam­ti­digt som de skan­de­ra­de ”Bec­chet­ti out”. Bec­chet­ti var dock in­te där. Han har in­te be­sökt en match se­dan 2016, när han en­ligt egen ut­sa­go blev ”för­o­läm­pad” av en sup­por­ter­pro­test. Skul­der­na har fort­satt att stap­las på hög, klub­ben har mot­ta­git en lik­vi­da­tions­be­gä­ran på grund av obe­tal­da skat­ter och de an­ställ­da har in­te fått si­na lö­ner ut­be­tal­da.

SUPPORTRARNA HAR KASTATS mel­lan ils­ka, de­spe­ra­tion och upp­gi­ven­het när de nu för­sö­ker räd­da klub­ben och näst­la den ur Bec­chet­tis grepp. De kän­ner sig över­giv­na och svik­na av EFL, det eng­els­ka li­ga­or­ga­net, och FA som tillå­tit en ut­om­stå­en­de äga­re att kö­ra klub­ben i bot­ten. Ley­ton Ori­ent Fans’ Trust gör sitt yt­ters­ta för att sam­la in till­räck­ligt med peng­ar för att kö­pa en an­del av klub­ben, likt Swan­sea en gång gjor­de. Men LOFT är be­red­da på att peng­ar­na kan kom­ma att be­hö­vas för att fi­nan­si­e­ra om­struk­tu­re­ring­en av en ny klubb ifall dom­stols­be­slu­tet den 12 ju­ni, som av­gör klub­bens fram­tid, in­te fal­ler väl ut.

– Det är en kris­fond. Om det värs­ta in­träf­far kom­mer det hjäl­pa till vid for­ma­tio­nen av en fe­nix­klubb. Men vi vill in­te att det in­träf­far. Det ide­a­la är att peng­ar­na an­vänds till att kö­pa en an­del av klub­ben bred­vid någ­ra nya äga­re. Men en sak är i al­la fall sä­kert, peng­ar­na kom­mer in­te an­vän­das för att lö­sa Bec­chet­tis skul­der, sä­ger LOFT:S vice ord­fö­ran­de Tom Da­vi­es till ESPN.

Ley­ton Ori­ent är ett sorgligt ex­em­pel på vad som kan hän­da när en klubb kid­nap­pas av en äga­re och körs i bot­ten. I dag spe­lar Ori­ent sä­song­ens sista match bor­ta mot Black­pool och ef­ter många om och men står det klart att The Os sup­port­rar, som först var por­ta­de, får be­sö­ka vad som kan bli klub­bens sista match. Ef­ter 112 år i Foot­ball League kräv­des det ba­ra en olämp­lig äga­re för att sän­ka Ley­ton Ori­ent. Frå­gan är om klub­ben nå­gon­sin re­ser sig igen.

Ar­kiv­bild: TO­NY O’BRIEN

ÅKER UR. Den ita­li­ens­ke af­färs­man­nen Fran­ce­sco Bec­chet­ti har kört den an­ri­ka klub­ben Ley­ton Ori­ent i bot­ten. Nu för­sö­ker fan­sen räd­da det som räd­das kan. Bil­den vi­sar en ned­stämd Rob­bie Weir ef­ter ett Ful­ham-mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.