4 frå­gor till Nis­se Tro­eds­son...

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - OLOF SVAHN

...om danspre­miä­ren på Ham­bo­lo­gen den 7 maj. Det är pen­sio­närs­för­e­ning­en PRO som vill upp­munt­ra till mo­tion ge­nom log­dans. Men al­la åld­rar är väl­kom­na. Plat­sen är Ham­bo­lo­gen i Faurås, en li­ten bit ös­ter om Fal­ken­berg. Ti­den är kloc­kan 18.30, var­je sön­dag he­la som­ma­ren. Och en­ligt Nis­se Tro­eds­son finns det ing­en ål­ders­gräns. Ta ba­ra med di­na fi­nas­te dans­kor och 80 spänn i kon­tan­ter. Ti­di­ga­re år har det bru­kat kom­ma un­ge­fär 200 per­so­ner var­je kväll. – Ty­värr kan vi in­te ta Swish än, men det kom­mer vi nog lö­sa så små­ning­om.

* Vad kan man för­vän­ta sig nu på sön­dag? – Då blir det dans. Det har va­rit dans på Ham­bo­lo­gen i många år, men för cir­ka 25 år se­dan tog PRO över an­sva­ret för dan­sen. Vi dan­sar mo­dern dans med fox­trot och bugg. Och så har vi en gam­mal­dans fö­re, och en ef­ter, pa­u­sen samt nå­gon tan­go. Det är Cedrix som spe­lar på pre­miär­kväl­len, ett myc­ket om­tyckt gäng från Väs­ter­göt­land som spe­lar dans­bands­mu­sik.

* Vil­ka har du för för­vänt­ning­ar? – Att det ska kom­ma många dans­sug­na. Det är ju flest pen­sio­nä­rer som kom­mer och dan­sar men al­la åld­rar är väl­kom­na. Vi har ett li­tet över­skott på da­mer så ha­de va­rit bra om det kom li­te fler kil­lar. * Vad bjuds det på förutom dans och mu­sik? – Vi kör på sam­ma kon­cept som vi all­tid har gjort. Det fun­kar bra. Förs­ta sön­da­gen i au­gusti bju­der vi på varm­korv med till­be­hör. * Du och Åke Klang är dan­s­an­sva­ri­ga. Vad är det egent­li­gen? – Jag har frå­gat själv men jag vet in­te rik­tigt. Men skämt åsi­do så kan man sä­ga att det är vi som skö­ter allt. Att dans­gol­vet är dans­vän­ligt, att det finns fi­ka till spel­män­nen, och så är vi med och dan­sar såklart. – Det är ju så ro­ligt att dan­sa. Det är so­ci­alt, och man träf­far myc­ket trev­li­ga män­ni­skor. Dans är den bäs­ta mo­tio­nen, al­la ka­te­go­ri­er. Det kan du gott skri­va, avslutar Nis­se Tro­eds­son.

”Vi har ett li­tet över­skott på da­mer så ha­de va­rit bra om det kom li­te fler kil­lar”

NIS­SE TRO­EDS­SON dan­s­an­sva­rig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.