Först sång i Eurovision se­dan Hal­land

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JO­HAN HAMMERBY 010-471 51 87 jh@hn.se

Ro­bin Bengts­son är i Ukrai­na för Eurovision, men till som­ma­ren får även Halm­stad-publi­ken träf­fa på ho­nom.

På tis­dag in­le­der Ro­bin Bengts­son årets upp­la­ga av Eurovision Song Con­test, då hans låt ”I can’t go on” är förs­ta bi­dra­get i den förs­ta se­mi­fi­na­len. Och kanske är det 2017 års vin­na­re som kom­mer att stå på scen på Ör­jans vall den 21 ju­li, då Ro­bin kom­mer till Halm­stad ihop med Dig­gi­loo-tur­nén.

– För­be­re­del­ser­na har in­te kon­kur­re­rat med Eurovision. Vi bör­jar in­te re­pa för­rän ef­ter Eurovision, så det pas­sar gans­ka bra.

NÄR VI PRATADE med Ro­bin Bengts­son i feb­ru­a­ri be­rät­ta­de han om si­na er­fa­ren­he­ter av Hal­land. Han har va­rit här många gång­er när han har täv­lat i mo­tocross. Och det finns en möj­lig­het att han tar med cy­keln även den­na gång. För det har in­te bli­vit så myc­ket åkan­de ef­ter vins­ten i Me­lo­di­festi­va­len.

– Se­nast jag satt på ho­jen var när jag spe­la­de in vy­kor­ten in­för Mel­lon i vint­ras, i Upp­lands Väs­by. Men jag fun­de­rar på att ta med mig cros­sen i som­mar, och kanske tar med min sons ock­så. Då kan det bli att jag åker när jag kom­mer till Halm­stad. Är so­nen li­ka duk­tig som sin pap­pa?

– Han är ju ba­ra 3,5 år, så han har pre­cis bör­jat. Men han har ta­lang.

Just crosså­kan­det har ska­pat ett band mel­lan Ro­bin och många mind­re or­ter runt om i Sve­ri­ge.

– Jag får myc­ket frå­gor från lo­kal­tid­ning­ar om ”har du va­rit här?”, och då kan jag of­ta sva­ra att jag har va­rit där med mo­tocros­sen. Jag har va­rit på många små stäl­len runt om i lan­det.

När Sven­ljung­a­so­nen Ro­bin kom­mer till Halm­stad har han fle­ra an­hö­ri­ga och vän­ner i publi­ken.

– Många ska till Halm­stad. Det är ett av stäl­le­na på tur­nén som är när­mast hem­ma och många gil­lar att kom­ma till Halm­stad på som­ma­ren.

Ro­bin ser fram emot Dig­gi­loo­tur­nen och hop­pas att Hal­landspubli­ken kom­mer till Ör­jans vall 21 ju­li.

– Se till att kom­ma till Dig­gi­loo. Det blir en hel­kväll för al­la, från far­mor till fy­ra­å­ring­en. Ni får en här­lig kväll.

Men först är det dags för en li­te stör­re fö­re­ställ­ning, Eurovision Song Con­test. De se­nas­te vec­kor­na

”Jag tror myc­ket på Ita­li­en och Bul­ga­ri­en i Eurovision. De tip­pas lig­ga i topp även om de in­te är mi­na per­son­li­ga fa­vo­ri­ter”

RO­BIN BENGTS­SON

har Ro­bin åkt Eu­ro­pa runt för att pro­mo­ta sin låt, bland an­nat i Israel, Eng­land och Hol­land. Och han tror att han har en bra chans att ta sig till den sto­ra fi­na­len näs­ta helg.

– Jag hop­pas på att kom­ma högt. Jag tror att jag tar mig till fi­nal och tar mig till topp 10.

UN­DER EUROPATURNÉN HAR han hun­nit be­kan­ta sig med många av si­na mot­stån­da­re.

– Det är myc­ket ny pop och nya, unga ar­tis­ter. Jag tror myc­ket på Ita­li­en och Bul­ga­ri­en, de tip­pas lig­ga i topp även om de in­te är mi­na per­son­li­ga fa­vo­ri­ter.

Vil­ka är di­na fa­vo­ri­ter?

– Jag gil­lar Dan­mark. Ös­ter­ri­ke är ock­så bra. Se­dan har jag bli­vit li­te kom­pis med Spa­ni­ens ar­tist.

Om du fick upp­trä­da med en an­nan ar­tists låt, vil­ken ha­de du valt då?

– Hm, svår frå­ga. Då ha­de jag väl ta­git Ita­li­ens, ef­tersom den är se­ger­tip­pad. Men jag kan ing­en ita­li­ens­ka, så det ha­de nog bli­vit in­tres­sant. Med svensk di­a­lekt där.

Bild: KRISTOFER SANDBERG

TAGGAD. Ro­bin Bengts­son har lad­dat upp till­sam­mans med Dig­gi­loo-gäng­et på Mal­lor­ca. På tis­dag täv­lar han i Eurovision song con­test.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.