De re­kon­stru­e­rar Utøya i en ny film

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MARIA DOMELLÖF-WIK 031-62 41 48 maria.do­mel­lof@gp.se

Re­gis­sö­ren Carl Javér lig­ger bakom fil­men Re­con­structing Utøya. Det är ett käns­ligt äm­ne och ett käns­ligt pro­jekt.

I do­ku­men­tä­ren åter­ska­pas i min­net ter­rorat­ten­ta­tet på Utøya 2011. I en se­rie re­kon­struk­tio­ner kom­mer fem över­le­va­re att vi­sa vad som hän­de dem och hur de över­lev­de.

– Till sin hjälp, för att re­kon­stru­e­ra si­na min­nen, har de en grupp med tolv unga vux­na, be­rät­tar re­gis­sö­ren Carl Javér.

Till var­dags är han verk­sam i Gö­te­borg, där han dri­ver pro­duk­tions­bo­la­get Vil­da Bom­ben Film AB, och i ba­ga­get har han fil­mer som He­ro­in, Al­la hit­tar kär­lek ut­om jag och den upp­skat­ta­de ani­me­ra­de do­ku­men­tä­ren Fre­ak Out! om den eu­ro­pe­is­ka hip­pi­e­rö­rel­sens upp­komst.

Do­ku­men­tä­ren om Utøya, som han nu äg­nat två år åt att för­be­re­da, är en stör­re nor­disk sampro­duk­tion har just fått drygt en mil­jon kro­nor i stöd från Svens­ka filmin­sti­tu­tet.

– Min ut­gångs­punkt har va­rit att lå­ta de över­le­van­de be­rät­ta om si­na upp­le­vel­ser, och då in­te ba­ra pra­ta om det ut­an även vi­sa vad som fak­tiskt hän­de. Vi kom­mer att hål­la till i en stu­dio i Tromsø och tej­pa upp om­rå­den med vit tejp. Se­dan när­mar vi oss hän­del­ser­na och åter­ska­par dem igen och igen, tills vi kom­mit så nä­ra som det går, be­rät­tar Carl Javér.

FÖR FIL­MEN ÄR det in­te vik­tigt att va­ra på plats på själ­va ön nord­väst om Oslo där terror­då­det och mass­mor­den äg­de rum po­äng­te­rar han.

– Vi kom­mer att rö­ra oss i min­ne­nas rum, och det är in­te spe­ci­fikt fy­siskt knu­tet till den plat­sen. Tan­ken är att de med­ver­kan­de ska kun­na få hjälp med att för­stå vad det in­ne­bär att bä­ra min­net av Utøya och va­ra en del av vad som ut­spe­la­de sig där. Det är vik­tigt att in­te ba­ra gär­nings­man­nen får de­fi­ni­e­ra det. Du sä­ger själv att det är ett käns­ligt äm­ne, och det kan tyc­kas kon­tro­ver­si­ellt att åter­ska­pa det­ta trau­ma. Hur tän­ker du kring det?

– Det är mer vik­tigt än nå­gon­sin att fun­de­ra över och skild­ra hur män­ni­skor mår och lä­ker ef­ter terror­dåd. Det är en frå­ga som rör he­la värl­den ef­tersom terror­dåd ut­spe­lar sig över­allt. Det finns sa­ker vi helst blun­dar för i sam­häl­let, men ibland kan det va­ra nöd­vän­digt att i stäl­let tit­ta när­ma­re på des­sa fö­re­te­el­ser för att för­stå mer. Vi har ock­så själv­klart tätt sam­ar­be­te med psy­ko­lo­ger i un­der fil­m­ar­be­tet.

Var­för lå­ter ni de över­le­van­de min­nas mass­mor­det?

– Det hand­lar om att om­fam­na det som hän­de, och ac­cep­te­ra det som en del av den du blev. Ingen­ting kan bli som in­nan. Som fil­ma­re, när jag bör­jar med de här unga män­ni­skor­na, blir det så tyd­ligt: De är inga of­fer ut­an verk­li­gen, i al­la be­mär­kel­ser, över­le­va­re. De har ut­fört ak­tivt motstånd mot ett ter­roran­grepp. Det var det som gjor­de att de över­lev­de, och det är vik­tigt att ge­stal­ta.

Hur har ni valt ut de fem med­ver­kan­de?

– Vi fick kon­takt med dem via den na­tio­nel­la stöd­grup­pen för Utøya 22 ju­li. Mer spe­ci­fikt ställ­de vi frå­gan i en grupp på Fa­ce­book, och de fem som nu är med i fil­men vil­le gär­na va­ra med. De har ett stort be­hov av att pra­ta om, och be­ar­be­ta, det som hänt.

Hur mår de i dag?

– Ing­en som va­rit på Utøya går fri, al­la är på oli­ka sätt märk­ta psy­ko­lo­giskt och känslo­mäs­sigt. De fles­ta av dem som vi job­bar med tän­ker fort­fa­ran­de på det som hän­de var­je dag, fast det nu har gått fem år.

CARL JAVÉR VILL sam­ti­digt be­to­na att de över­le­van­de er­bju­dits myc­ket hjälp och stöd för att be­ar­be­ta si­na upp­le­vel­ser ef­ter eget be­hov se­dan terror­då­det den 22 ju­li 2011.

Re­con­structing Utøya spe­las just nu in i Nordnor­ge, kom­mer att klip­pas i höst och vän­tas va­ra fär­dig näs­ta år.

Bild: CARL JAVÉR

MINNS. Någ­ra av dem som ge­stal­ta det som hän­de på Utøya.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.