Eko­re­no­ve­ring – så fun­kar det

BOSTAD: ANDERS HALLSTRÖM RENOVERADE SITT HUS MED MIL­JÖN I ÅTANKE

Hallands Nyheter - - Bostad - MARIA SOXBO/TT

– Ja, ur­sprungsidén har växt li­te kan man sä­ga, sä­ger Anders Hallström med ett skratt.

Han bor i ett rad­hus byggt 1967 i Val­len­tu­na norr om Stock­holm som har to­tal­re­no­ve­rats med mil­jön i fo­kus. Hu­set har ock­så fått en till­bygg­nad som gjorts så kli­mats­mart som möj­ligt. Det mesta var fär­dig­ställt i no­vem­ber i fjol, och då gick pro­jek­tet in i sin and­ra fas. Se­dan dess för fa­mil­jen bok över allt de gör – från var­je gram nöt­färs som de äter till var­je dusch de tar. Lär­do­mar­na som de gör längs vägen do­ku­men­te­rar de på saj­ten Eco­nowhouse.se. Pro­jek­tet är in­spi­re­rat av de glo­ba­la kli­mat­må­len som bland an­nat går ut på att vi till år 2050 måste ned på ett ut­släpp av 1–2 ton kol­di­ox­id per per­son och år. I dag lig­ger ge­nom­snitts­svens­ken, be­ro­en­de på hur man räk­nar, på mel­lan åt­ta och 14 ton per år.

–Jag tror det blir svårt att nå. Ba­ra grund­läg­gan­de sam­hälls­funk­tio­ner som sjuk­vård, vägar och skola släp­per ut två ton kol­di­ox­id per svensk och år – det gör ju att vi re­dan är kör­da. Men om man vän­der på det så in­ne­bär det att vi än­då har 6–12 ton kol­di­ox­id per per­son som vi själ­va kan på­ver­ka. Så det är klart vi måste för­sö­ka!

ATT PRO­JEK­TET UTGÅR från ett fem­tio år gam­malt rad­hus, i stäl­let för ett ny­byggt så kal­lat pas­siv­hus, är med­ve­tet. Få svens­kar har möj­lig­het att byg­ga nytt, och för att rå­da bot på kli­mat­ho­tet måste även de som in­te re­dan bor i op­ti­ma­la hus kun­na mins­ka sitt kli­matav­tryck. Anders Hall­ströms bostad är tänkt att bli li­te av ett ut­ställ­nings­ex­em­pel för att vi­sa de möj­lig­he­ter som finns, sam­la­de på ett och sam­ma ställe och som en del av ett rik­tigt hem.

– Vi sa­de re­dan från bör­jan att vi in­te vil­le kom­pro­mis­sa med ut­se­en­det, och det har vi in­te be­hövt gö­ra hel­ler. Det finns så myc­ket spän­nan­de ma­te­ri­al­val och smar­ta lös­ning­ar på mark­na­den, sä­ger Anders Hallström.

RENOVERINGEN DROG UT på ti­den, myc­ket be­ro­en­de på att äld­re hus of­ta bju­der på många över­rask­ning­ar längs vägen. I fa­mil­jens fall vi­sa­de det sig att 1960-tals­hus of­ta är bygg­da på en oi­so­le­rad plat­ta på mar­ken, nå­got som ökar ris­ken för fukt­ska­dor. Dess­utom är det svårt att kom­bi­ne­ra med vat­ten­bu­ren golv­vär­me, nå­got som fa­mil­jen vil­le skaf­fa, ef­tersom det är ett mer ener­gi­ef­fek­tivt sätt att vär­ma hu­set på än de ele­ment som fanns.

– Vi ha­de ing­en aning om att vi skul­le stö­ta på den ty­pen av pro­blem. Så­da­na lär­do­mar hop­pas vi kun­na de­la med oss av.

Hu­set är in­te rik­tigt klart än, det ska bland an­nat in­stal­le­ras sol­pa­ne­ler. I ju­ni sker en ny in­vig­ning, och fa­mil­jen fort­sät­ter att fö­ra bok i hopp om att ska­pa en rap­port som se­dan kan lig­ga till grund för hur and­ra kan mins­ka si­na kli­matav­tryck.

– För oss är ju hem­met hjär­tat. Vi är gans­ka van­lig barn­fa­milj. Tan­ken är in­te att vi ska le­va som en per­fekt fa­milj. Sna­ra­re åskåd­lig­gö­ra vil­ken mil­jöpå­ver­kan al­la var­dags­val och den höga lev­nads­stan­dar­den vi har i Sve­ri­ge med­för.

För att rap­por­ten ska bli så full­stän­dig som möj­ligt har de där­för in­te av­stått från så­dant man vet

drar upp kol­di­ox­id­för­bruk­ning­en ut­an för­sökt le­va ”nor­malt”. Dä­re­mot har de för­sökt att ge­nom­fö­ra al­la val så ge­nom­tänkt som möj­ligt för att se hur stor skill­na­den blir.

– Vi åk­te till ex­em­pel Fin­lands­fär­ja, trots att vi in­te bru­kar gö­ra det, ef­tersom vi vet att många svens­kar tyc­ker om att gö­ra en så­dan resa. Vi tog re­da på hur man kan gö­ra den så kli­mats­mart som möj­ligt, be­rät­tar Anders Hallström.

Det bör­ja­de med att en­t­re­pre­nö­ren Anders Hallström ar­ran­ge­ra­de en mil­jö­mäs­sa. Det slu­ta­de med att han för­vand­la­de he­la sitt hem till ett pro­jekt för att kart­läg­ga svens­kens kli­mat­på­ver­kan.

Bild: JESSICA GOW/TT

GRÖNT BO­EN­DE. Anders Hallström har re­no­ve­rat fa­mil­jens rad­hus med de glo­ba­la kli­mat­må­len i åtanke. Till­bygg­na­den är i helt åter­vin­nings­ba­ra lätt­be­tong­block med in­byggd iso­le­ring. Hu­set har ener­gi­föns­ter och -dör­rar, trä­fa­sa­den är un­der­hålls­fri och Sva­nen-märkt, och sten­plat­tor­na har luft­re­nan­de egen­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.