Hal­ländsk spe­ci­al­grupp skul­le hit­ta per­so­ner som ut­vi­sats - nu är grup­pen ned­lagd.

HAL­LAND: ÖRONMÄRKTA POLISER FLYTTADES TILL UTRYCKNINGSTJÄNST Ef­ter terror­då­det i Stock­holm ut­lo­va­de in­ri­kesmi­nis­tern fler ar­bets­plats­kon­trol­ler för att hit­ta folk som ska ut­vi­sas. Men den re­surs­grupp vid Hal­landspo­li­sen som job­bat med det­ta har se­dan för

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ANDERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hn.se

Uz­be­ken Rakhmat Aki­lov är häk­tad för terror­då­det i Stock­holm den 7 april, då en last­bil kör­des in i en folk­mas­sa på Drott­ning­ga­tan. Då det kom fram att han var ef­ter­lyst av po­li­sen blev det stort fo­kus på hur Mi­gra­tions­ver­kets ut­vis­ning­ar verk­ställs.

–Det är själv­klart att den som sak­nar asyl­skäl och skydds­be­hov ska åter­vän­da, kom­men­te­ra­de in­ri­kesmi­nis­ter Anders Yge­man (S).

För att få fler med ut­vis­nings­be­slut att läm­na Sve­ri­ge vill han bland an­nat att po­li­sen gör fler ar­bets­plats­be­sök för att hit­ta ar­bets­gi­va­re som an­stäl­ler svart ar­bets­kraft bland dem som gått un­der jor­den.

– Po­li­sen måste kun­na verk­stäl­la be­slu­ten. Nu görs fär­re än hälf­ten så många po­lisin­sat­ser jäm­fört med för ba­ra någ­ra år se­dan, för­kla­ra­de Yge­man.

I POLISREGION VÄST till­sat­tes för­ra året fle­ra så kal­la­de re­surs­grup­per för att stöt­ta gräns­po­li­sen med fält­ar­be­te kring så­da­na här frå­gor.

– Vi fick spe­ci­al­kun­ska­per för att kun­na gö­ra fö­re­tags- och id­kon­trol­ler med fing­er­topps­käns­la, för­kla­rar en av de fem poliser som in­gått i den hal­länds­ka grup­pen.

– I re­gel ut­gick vi från oli­ka tips kring mind­re no­gräk­na­de ar­bets­gi­va­re, ex­em­pel­vis bil­tvät­tar och verk­stä­der, och sam­ar­be­ta­de med För­säk­rings­kas­san och Skatte­myn­dig­he­ten, be­rät­tar en an­nan av po­li­ser­na.

– Vi hit­ta­de folk över­allt – vid tra­fik­kon­trol­ler, på bygg­ar­bets­plat­ser, i lä­gen­he­ter – och kun­de dess­utom av­slö­ja svart­jobb och an­nat.

På ett halv­år gjor­des över 800 in­re ut­län­nings­kon­trol­ler.

– För den or­di­na­rie gräns­po­li­sen, som of­ta sit­ter fast med pap­pers­ar­be­te, var det en vär­de­full hjälp att ha oss ute på fäl­tet.

Ge­nom grup­pens tips­be­ar­bet­ning och spa­ning kun­de po­li­sen i hös­tas även gri­pa en 45-årig man, som var ut­vi­sad på livs­tid ef­ter ett ti­di­ga­re fäng­el­se­straff, men som olov­li­gen be­fann sig i Halm­stad.

SE­DAN BÖR­JAN AV de­cem­ber in­går dock po­li­ser­na i den hal­länds­ka re­surs­grup­pen i den van­li­ga ut­ryck­nings­verk­sam­he­ten i lo­kal­po­lis­om­rå­det Halm­stad och La­holm.

– Det är så ty­piskt po­li­sen att ald­rig sat­sa på spe­ci­al­kom­pe­tens. Al­la ska ba­ra vir­ra runt som yra höns, sä­ger en ut­ryck­nings­po­lis som tyc­ker det är fel att re­surs­grup­pens med­lem­mar ska job­ba ihop med ho­nom.

– De har en helt an­nan kom­pe­tens än vi and­ra att job­ba med så­da­na ären­den, ex­em­pel­vis ge­nom att de har läs­be­hö­rig­het i Mi­gra­tions­ver­kets sy­stem. Men ett ut­län­nings­ä­ren­de tar kanske tre tim­mar in­nan allt är klart – och den ti­den finns in­te när man ska ryc­ka ut på allt, sä­ger han och kon­sta­te­rar att re­surs­grup­per­na dä­re­mot ver­kar fin­nas kvar i po­lis­om­rå­de­na Älvs­borg, Fyr­bo­dal och Ska­ra­borg.

Vi frå­gar Ma­ri­an­ne Pauls­son, ju­rist och be­sluts­fat­ta­re vid gräns­po­li­sen med pla­ce­ring i Halm­stad, hur de märkt av att re­surs­grup­pen in­te läng­re stöt­tar dem.

– Det vill jag in­te ut­ta­la mig om, ut­an det får du pra­ta med po­lis­om­rå­des­chef Mats Palmgren om, sva­rar hon.

”Trots al­la kon­trol­ler är det ba­ra en hand­full av per­so­ner­na som kun­nat ut­vi­sas.”

MATS PALMGREN, chef po­lis­om­rå­de Hal­land

EN­LIGT PALMGREN, SOM är chef för po­li­sen i he­la Hal­land, är dock in­te re­surs­grup­pen ned­lagd.

– Den är fort­fa­ran­de verk­sam, i al­la fall fram till som­ma­ren, då al­la be­hövs för att vi ska få ihop sche­mat för brotts­före­byg­gan­de- och in­gri­pan­de­verk­sam­he­ten, sä­ger han.

– De­lar av grup­pen ska pre­cis till Borås och hjäl­pa till i en in­sats där.

Sam­ti­digt me­nar han att grup­pens re­sul­tat in­te bli­vit så bra här som på and­ra håll.

– De har job­bat jät­tee­ner­giskt, men trots al­la hund­ra­tals kon­trol­ler är det ba­ra en hand­full av per­so­ner­na som kun­nat ut­vi­sas, sä­ger han och pe­kar på att det sto­ra fler­ta­let av dem de hit­tat har över­kla­gat si­na ut­vis­nings­be­slut.

– Så länge ett över­kla­gan­de in­te är av­gjort i högs­ta in­stans, vil­ket kan ta två år om det ska gå he­la vägen, kan vi in­te verk­stäl­la en ut­vis­ning.

– Så även om de hit­tat en del punkt­skat­te­brott och an­nat känns det in­te ef­fek­tivt att an­vän­da re­sur­ser­na så här, me­nar Palmgren.

–Att re­surs­grup­pen i Älvs­borg nått myc­ket bätt­re re­sul­tat tror jag be­ror på att de va­rit ute på obru­ten mark. Här i Hal­land har gräns­po­li­sen re­dan age­rat i många ut­vis­nings­ä­ren­den, tilläg­ger han.

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

VILL KONTROLLERA FLER. För att få fler med ut­vis­nings­be­slut att läm­na Sve­ri­ge vill in­ri­kesmi­nis­ter Anders Yge­man (S) bland an­nat att po­li­sen gör fler ar­bets­plats­be­sök för att hit­ta ar­bets­gi­va­re som an­stäl­ler svart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.