FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”2019 går sista tu­ren med fär­jan”:

Met­te Grön: Top­pen om den flyt­tar till Halm­stad.

Ka­rin Gustafsson: Jag skäms över att bo i den här kom­mu­nen som be­ter sig på det­ta vis. Usch!

Bo Löwen­ström: Svagt av kom­mu­nen att in­te ord­na så att fär­jan kun­de va­ra kvar! Det finns myc­ket an­nan mark att byg­ga på.

Victo­ria Jans­son: Ja det här är ju fan en av Var­bergs iko­ner. Äls­kar att se fär­jan gå ut och in från ham­nen.

Do­ris Nils­son: Känns kons­tigt att den för­svin­ner. Är en del av min upp­växt. Har all­tid fun­nits där ju.

Tho­mas Berglund: Skönt att slip­pa last­bils­tra­fi­ken :)

Kerstin Lam­bro: Po­li­ti­ker­na för­stör he­la stan, be­dröv­ligt. Sebastian Karls­son: Då­ligt av Var­bergs kom­mun. Ka­rin Ro­lofs­son: Så trist! Bet­ty Bin­der: Så trå­kigt. Verk­li­gen nåt man nju­ter av att se var­je mor­gon på job­bet och an­nars. En del av Var­berg.

Ulf Gunnarsson: Var­bergs kom­mun­po­li­ti­ker måste by­tas ut om­gå­en­de , de har fått nå­gon form av stor­hets­van­sin­ne med si­na flytt/bygg/tun­nel­pro­jekt.

Er­ling Gun­nes­son: Väs­ter­port är till de­lar ett för­sök att rätt­fär­di­ga tåg­tun­neln då det ena ger det and­ra med nyt­tan av spräng­ste­nen. Jag har från bör­jan me­nat att tun­neln är ett ur­bo­ta dumt pre­stige pro­jekt. Nu bör­jar vi se re­sul­ta­tet.

BILD: ANNIKA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.