Lyc­kad dag.

Mun­ka­gårds­da­gen loc­ka­de med allt från klapp­ning av ka­ni­ner till kac­ker­lac­kor.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Mun­ka­gårds­gym­na­si­et är en na­tur­bruks­sko­la i Tvååker med ut­bild­ning­ar in­om djur, skog, träd­gård och lant­bruk.

Un­der lördagen hölls Mun­ka­gårds­da­gen och ett di­gert pro­gram erbjöds be­sö­kar­na med allt från upp­vis­ning­ar av oli­ka slag till mo­tor­sågs­show, pon­ny­rid­ning och får­vall­ning.

Ef­ter en stund blev få­ren för var­ma i det soliga väd­ret. Vall­ning­en ställ­des då in och be­sö­kar­na fick be­skå­da dem när de tog igen sig i skug­gan.

IN­NE I DJURHUSET kun­de den som vil­le klap­pa en livs le­van­de kac­ker­lac­ka. Här fanns or­mar, spind­lar, lar­ver av oli­ka slag, fis­kar och en vec­ka gamla kyck­ling­ar.

Kungspy­to­nor­men tryck­te sig upp mot lam­pan i glas­bu­rens tak. Kanske vil­le den kom­ma åt vär­men.

Nils Ej­nar Pe­ter­son från Danmark skulp­te­ra­de med mo­tor­såg. Någ­ra ele­ver från Mun­ka­gård höll en mo­tor­sågs­show där de täv­la­de med oli­ka mo­tor­så­gar i att så­ga av en stor stock.

Mäng­der av ma­ski­ner fanns att be­skå­da. Oli­ka fö­re­tag fanns ock­så på plats och vi­sa­de upp sig.

Den som kän­de för det kun­de ta tramptrak­tor-kör­kort. Nå­got som LRF Ung­do­men höll i.

EBBE OCH ANDRÉ Johansson ha­de klätt­rat upp på en re­jäl gräs­klip­pa­re. De tyck­te att det var ro­ligt att be­sö­ka Mun­ka­gårds­da­gen.

– Jag har läst träd­gård här i vin­ter och tyck­te det var kul att vi­sa för poj­kar­na var jag har hål­lit till, sä­ger Ma­rie Ber­tils­son från Slö­inge.

Ju­lia Nilsson och Elin Bengts­son täv­la­de i skol-sm i show­mans­hip med kor. De lä­ser bå­da lant­bruk på Mun­ka­gård.

I ett mo­ment skul­le de put­sa och fixa med en kalv. Kal­ven stod upp­bun­den i ett kort rep men ver­ka­de tri­vas av be­hand­ling­en.

– Det blir som en spa­dag, sä­ger de.

Det var ock­så agi­li­tyupp­vis­ning och möj­lig­het för den som vil­le att pro­va på agi­li­ty med sin egen hund. Kerstin Hjelm är lä­ra­re på Mun­ka­gårds­gym­na­si­et. Hon täv­lar mest i bruk­s­lyd­nad med sin hund Dixie. Men agi­li­ty­ba­nan var inga pro­blem.

TÄV­LING. Ju­lia Nilsson och Elin Bengts­son täv­la­de i skol-sm i show­mans­hip med kor. Här put­sar de på en kalv som ser ut att tri­vas.

Bil­der: AN­NA OSCARSON

DJURVÄN. Eme­li­na Löf­gren lä­ser djur­vård på Mun­ka­gård och go­sar här med en kac­ker­lac­ka.

MASKINKOLL. André och Ebbe Johansson från Slö­inge gil­la­de att spa­na in for­do­nen. Här provsit­ter de en åk­gräs­klip­pa­re.

NYKLÄCK­TA. En vec­ka gamla kyck­ling­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.