Macron får in­te nju­ta länge

På sön­dag svärs Frank­ri­kes nye pre­si­dent in – och nu fol­ket krä­ver snab­ba re­sul­tat

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Frank­ri­kes ny­val­de pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron får in­te nju­ta länge av se­gern. På sön­dag flyt­tar han in i Elysée-pa­lat­set. Da­gen ef­ter pre­sen­te­rar han sin re­ge­ring och se­dan vill väl­jar­na se re­sul­tat och för­änd­ring.

För Bra­him Ou­bah­mad, som har en frukt- och grön­saks­han­del i väst­ra Pa­ris, var Macron ett andra­hand­sal­ter­na­tiv. I förs­ta om­gång­en rös­ta­de han på yt­ter­väns­terns Je­an-luc Mé­lenchon, och i and­ra run­dan gäll­de det ba­ra att bloc­ke­ra Na­tio­nel­la fron­tens kan­di­dat Ma­ri­ne Le Pen.

– Miss­lyc­kas han med re­for­mer och att hit­ta lös­ning­ar på pro­ble­men så kom­mer vi al­la att ham­na på ga­tan, sä­ger Ou­bah­mad som ser Macron som en ban­ker­nas och stor­fö­re­ta­gens man.

En­ligt Bra­him Ou­ba­ha­mad har Macron en stor och svår upp­gift fram­för sig.

– Frankrike mår in­te bra, sär­skilt in­te vad gäl­ler eko­no­min, sä­ger han och me­nar att det är grun­den till de fles­ta and­ra pro­blem.

Det gäl­ler allt från in­teg­ra­tion, till isla­mo­fo­bi och ar­bets­lös­het.

Mit­ten­li­be­ra­le Macron med sitt ba­ra ett år gam­la par­ti En mar­che sam­la­de 66,1 pro­cent av rösterna, mot 33,9 för hö­ger­na­tio­na­lis­ten Le Pen, en­ligt det slut­gil­ti­ga val­re­sul­ta­tet från in­ri­kes­de­par­te­men­tet.

He­la 25,4 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de av­stod från att rös­ta, vil­ket var den högs­ta an­de­len i ett pre­si­dent­vals and­ra om­gång se­dan 1969. Dess­utom gav 8,5 pro­cent yt­ter­li­ga­re blan­ka el­ler ogil­ti­ga rös­ter.

Ut­tryckt i mil­jo­ner per­so­ner gav 20,7 mil­jo­ner Macron sitt stöd, 10,7 rös­ta­de på Le Pen och över 16 mil­jo­ner av­stod el­ler rös­ta­de blankt el­ler ogil­tigt.

Frans­män­nens käns­lor för Macron är am­bi­va­len­ta. Väl­ja­ren Ma­de­le­i­ne Ma­zas, som ar­be­tar som sjuk­skö­ters­ka, sä­ger att hon sna­ra­re rös­ta­de mot Le Pen än för Macron.

– Macron var in­te den kan­di­dat jag ha­de från bör­jan, men det skräm­de mig att vi skul­le kun­na få Ma­ri­ne Le Pen som pre­si­dent, sä­ger hon.

– Jag har in­te sär­skilt stor till­tro till hans pro­gram, han vill in­fö­ra bud­getre­strik­tio­ner och skä­ra bort tu­sen­tals an­ställ­da i den of­fent­li­ga sek­torn. Den of­fent­li­ga sek­torn här är verk­li­gen in­ef­fek­tiv och kos­tar enormt myc­ket peng­ar, men att skä­ra ned med så många tjäns­ter, jag vet in­te.

Ma­de­le­i­ne Ma­zas ta­lar om Macron som nå­gon som ta­lar eko­no­mi, eko­no­mi och eko­no­mi.

– Det tror jag kom­mer att på­ver­ka livs­kva­li­tén här i fel rikt­ning.

För att Em­ma­nu­el Macron alls ska kun­na gö­ra skill­nad mås­te han skaf­fa sig en ma­jo­ri­tet i par­la­mentsva­len som sker i ju­ni, där 577 le­da­mö­ter ska väl­jas. Nu har hans par­ti noll (0) plat­ser, ef­tersom det är så nytt.

FO­TO: STEPHANE DE SAKUTIN/AP

Förs­ta da­gen på job­bet. Em­ma­nu­el Macron och den av­gå­en­de, djupt im­po­pu­lä­re pre­si­den­ten Fran­co­is Hol­lan­de var ute i of­fent­lig­he­ten till­sam­mans för förs­ta gång­en på länge när de i går la­de ned en krans vid Tri­umf­bå­gen för att mar­ke­ra Pa­ris be­fri­el­se från na­zis­ter­na 1945.

Bra­him Ou­bah­mad.

Ma­de­le­i­ne Ma­zas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.