Grym vänd­ning av FFF i Gefle

Ef­fek­ti­vi­te­ten kom plöts­ligt till­ba­ka. Fal­ken­bergs FF gjor­de tre mål på si­na tre chan­ser i and­ra halv­lek, vän­de 1–2 till se­ger med 4–2 och tog en oer­hört välkommen förs­ta tre­po­äng­a­re.

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

– Nu blir det en skön re­sa hem, mys­te Mahmut Özen ef­teråt. Mer skratt och inga su­ra mi­ner.

Det var FFF:S hö­ger­back som vi­sa­de vägen i and­ra halv­lek. Han vek in från sin kant, hit­ta­de skott­lä­ge och dund­ra­de in 2–2-kvit­te­ring­en i nät­ta­ket.

Då ha­de Fff-trä­na­ren Has­se Eklund sat­sat på ett tre­man­na-an­fall, ploc­kat ut Ri­chard Don­kor och satt in Erik Pärs­son.

– Det blev li­te prop­pen ur, sa Eklund. Den ef­fek­ti­vi­te­ten som vi sak­nat ti­di­ga­re fick vi igen med rå­ge.

Han kun­de ock­så skän­ka en tack­sam­he­tens tan­ke till mål­vak­ten Ham­pus Nils­son, vars re­flex­rädd­ning på ett närskott från Jo­han Ore­mo blev en an­nan mat­ch­avgö­ran­de se­kvens.

Ore­mo ha­de dess­förin­nan sett till att Gefle vänt 0–1 till 2–1, med ett nick­mål och en straff.

Och hem­ma­la­get in­led­de and­ra halv­lek sta­bilt, kon­trol­le­ra­de mat­chen och Fff:ar­na kom in­te alls igång med nå­gon kvit­te­rings­jakt.

In­te för­rän Mahmut Özen hit­ta­de rätt. Och sen stäm­de plöts­ligt allt.

CHRISTOF­FER CARLS­SON SKIC­KA­DE

in 2–3 ef­ter att Ge­fl­le-för­sva­ret in­te kun­de ren­sa re­jält.

– Det var ba­ra att klap­pa till när bol­len damp ner fram­för mig, sa ”Stof­fe”. När må­la­de du se­nast?

– Vi snac­ka­de just om den sa­ken. Det var för två år se­dan i Allsvenskan, i 3–3-mat­chen mot Mal­mö FF.

Det är med and­ra ord långt mel­lan gång­er­na...

HAS­SE EKLUND TÄNK­TE för­stås helt plöts­ligt i de­fen­si­va ter­mer. In med Per Karls­son, ut med Do­mi­nic Chat­to. Och li­te se­na­re in med Da­ni­el Jo­hans­son och ut med Ste­fan Ro­de­våg.

Här skul­le det täp­pas till, här skul­le Gefle in­te få en chans.

Och hem­magäng­et fick ald­rig i gång nå­got tryck. I stäl­let pric­ka­de Enock Kwak­wa in 2–4, två mi­nu­ter fö­re full tid.

Där gjor­de in­hop­pa­ren Erik Pärs­son ett starkt för­ar­be­te. Han vann bol­len vid kort­lin­jen, spe­la­de till Christof­fer Carls­son, tog ny po­si­tion och fick till­ba­ka bol­len.

Men i stäl­let för att skjuta, pas­sa­de Pärs­son till tok­frie Kwak­wa som tryck­te in fy­ran.

– Tre mål från tre gans­ka ovana mål­skyt­tar, sum­me­ra­de Has­se Eklund. Det här gjor­de verk­li­gen gott för oss.

”Det var ba­ra att klap­pa till när bol­len damp ner fram­för mig.”

CHRISTOF­FER CARLS­SON om sitt 2–3-mål

FFF TOG ETT re­jält kliv upp­åt i ta­bel­len. Nog så läg­ligt, med tan­ke på de kommande mat­cher­na, där topp­la­gen Brom­ma­poj­kar­na och Dal­kurd står på pro­gram­met.

– Det blir tufft, men vi har väl fått en li­ten släng av själv­för­tro­en­de ef­ter det här, sa Christof­fer Carls­son.

FAVORITARENA. I ju­li för­ra året vann FFF sin se­nas­te se­ri­e­match, mot Gefle på Gav­le­val­len. 22 mat­cher se­na­re kom en ny, ef­ter­läng­ta­de tre­po­äng­a­re för

Bild: LIN­NEA RHEBORG/ARKIV

Ste­fan Ro­de­våg, Christof­fer Carls­son och Fff-gäng­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.