Ve­te­ra­nen sik­tar på att ta sin förs­ta ti­tel

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Gi­an­lu­i­gi Buf­fon har hål­lit nol­lan i fem ra­ka Cham­pi­ons Le­a­gue-mat­cher och hjälpt Ju­ven­tus till en fy­ra­å­rig svit ut­an hem­ma­för­lust i Eu­ro­pa­spe­let. Att han tit­tar för­bi se­mi­fi­nal­re­tu­ren mot Mo­naco – ef­ter 2–0 på bor­ta­plan – kan där­med va­ra för­lå­tet.

– Det skul­le be­ty­da väl­digt myc­ket, sä­ger han om möj­lig­he­ten att till slut få hö­ja buck­lan.

Ba­ra två lag i Cham­pi­ons Le­a­gue-histo­ri­en har vänt en för­lust på hem­ma­plan i förs­ta mat­chen till avan­ce­mang och bå­da gång­er­na – Ajax mot Pa­nat­hi­nai­kos 1996 och In­ter mot Bay­ern Mün­chen 2011 – skil­de ”ba­ra” ett mål in­för av­gö­ran­det.

Mo­naco mås­te be­seg­ra Ju­ven­tus i Tu­rin, vil­ket ing­et lag i de eu­ro­pe­is­ka cuper­na gjort på fy­ra år – och dess­utom med minst två mål. Gi­an­lu­i­gi Buf­fon har in­te släppt en en­da boll för­bi sig på fem Cham­pi­ons Le­a­gue-star­ter och Ju­ven­tus har hål­lit nol­lan i sex ra­ka mat­cher (Ne­to vak­ta­de må­let i sista grupp­spelsom­gång­en).

MED AND­RA ORD är det in­te myc­ket som ta­lar för Mo­naco i kväll.

Furs­ten­dö­mets hopp knyts främst till ton­års­sen­sa­tio­nen Ky­li­an Mbap­pé, men det gäl­ler att han av­slu­tar pre­cist. Mot­stån­da­ren har haft tid att lä­ra sig de fles­ta kne­pen.

”Ky­li­an Mbap­pé föd­des i de­cem­ber 1998. Då ha­de jag spe­lat VM i Frankrike (sam­ma år). Härom da­gen tänk­te jag på att jag har spe­lat med och mot tre ge­ne­ra­tio­ner. När jag bör­ja­de fanns det spe­la­re som var föd­da i slu­tet av 1950-ta­let och när jag läg­ger av kom­mer det att fin­nas de som är föd­da på 2000-ta­let. Det är en lång pe­ri­od”, sä­ger 39-åri­ge Buf­fon till Eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­för­bun­det Ue­fas webb­plats.

Den minst sagt ru­ti­ne­ra­de mål­vak­ten har va­rit i två Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­ler – straf­för­lust mot Mi­lan 2003 och 1–3 mot Bar­ce­lo­na för två år se­dan – men har än­nu ing­en ti­tel.

JUVENTUSKAPTENEN hop­pas få lyf­ta buck­lan i Car­diff den 3 ju­ni.

”Det skul­le va­ra det störs­ta i kar­riä­ren till­sam­mans med Vm­gul­det (2006). Det skul­le kän­nas som en be­lö­ning, som slu­tet på en gro­pig väg byggd på mod, en­vis­het och hårt ar­be­te. Jag har all­tid ve­lat vin­na ti­teln och all­tid va­rit över­ty­gad om att jag kan gö­ra det till­sam­mans med la­get och fansen. Det vo­re fan­tas­tiskt”, sä­ger Buf­fon.

Om Ju­ven­tus för­val­tar det fi­na ut­gångs­lä­get mot Mo­naco och tar sig till fi­nal är det för­mod­li­gen in­te Buf­fon som jub­lar högst.

”Ef­ter re­tu­ren mot Bar­ce­lo­na (i kvarts­fi­na­len) var jag för­stås glad men jag fi­ra­de in­te sär­skilt myc­ket. En­de­ra tar man hem buck­lan el­ler så blir man be­svi­ken”, sä­ger han.

Bild: ERIC GAILLARD

RUTINERAD. Gi­an­lu­i­gi Buf­fon ser fram emot upp­lös­ning­en av Cham­pi­ons Le­a­gue-sä­song­en. Han har trots al­la fram­gång­ar ald­rig vun­nit Cham­pi­ons Le­a­gue. Han har för­lo­rat två fi­na­ler.

Bild: PASCAL DELLA ZUANA

OLI­KA GE­NE­RA­TIO­NER. Mo­nacos for­wards­löf­te Ky­li­an Mbap­pé föd­des i de­cem­ber 1998. Ti­di­ga­re det året ha­de Gi­an­lu­i­gi Buf­fon spe­lat Vm-slut­spe­let med det ita­li­ens­ka lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.