Ti­di­ga­re an­ställd häk­tad för brand

INDUSTRIBRANDEN: En man från Halm­stad har häk­tats miss­tänkt för bran­den på Åka­re­vä­gen. Man­nen är en ti­di­ga­re an­ställd på ett av fö­re­ta­gen som drab­ba­des av stor­bran­den.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Pär Lindqvist 010-471 54 39 ∙ par.lindqvist@hn.se

En man har häk­tats för bran­den på Åka­re­vä­gen. Han var ti­di­ga­re an­ställd på ett av fö­re­ta­gen som drab­ba­des av stor­bran­den.

En man hem­ma­hö­ran­de i Halm­stad häk­ta­des i sön­dags vid Var­bergs tings­rätt, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand och stöld.

– Vi har ett tänk­bart mo­tiv och upp­gif­ter som kny­ter ho­nom till bran­den och tid­punk­ten för bran­den, sä­ger åkla­ga­re Klas Lundgren.

– Men jag vill in­te gå in på hur vi kny­ter ho­nom.

UPPGIFTERNA LEDDE FRAM till att åkla­ga­re an­höll per­so­nen i sin från­va­ro i ons­dags och att han greps på tors­da­gen.

– Då an­träf­fa­des han i sin bo­stad i Halm­stad, sä­ger Klas Lundgren.

Häkt­nings­för­hand­ling­ar sked­de i hel­gen.

Den häk­ta­de man­nen är en ti­di­ga­re an­ställd på ett av fö­re­ta­gen som drab­ba­des i bran­den.

I en ti­di­ga­re dom fram­kom­mer att man­nen upp­le­ver att ar­bets­gi­va­ren har för­satt ho­nom i en trängd eko­no­misk si­tu­a­tion som har re­sul­te­rat i att han bli­vit dömd till fäng­el­se för eko­no­misk brotts­lig­het. Det straf­fet har han in­te hun­nit sit­ta av än­nu.

– Man blir kal­lad av kri­mi­nal­vår­den in­om en viss tid när de hit­tar plats och lämp­lig an­stalt. Det är oli­ka från fall till fall, för­kla­rar Klas Lundgren.

STÖLDEN SOM MAN­NEN ock­så är miss­tänkt för hand­lar om en hän­del­se mel­lan den 29 no­vem­ber och 30 no­vem­ber för­ra året.

– Stölden kan ha visst sam­band med bran­den. Han er­kän­ner hä­le­ri av det ak­tu­el­la god­set men jag vill ha det till stöld, sä­ger Klas Lundgren. Var sked­de stölden?

– Den har skett i sam­ma om­rå­de som bran­den i Falkenberg, sä­ger Klas Lundgren.

Man­nen ne­kar dock brott.

– Han för­ne­kar brott och sä­ger att han har ingen­ting med bran­den att gö­ra, sä­ger ad­vo­kat Malin Bran­del och fort­sät­ter:

– Vi tyc­ker in­te att be­vis­ning­en räc­ker till häkt­nings­grun­den och det har skic­kats in en över­kla­gan på häkt­nings­be­slu­tet i dag, sä­ger hon. Hur mår din kli­ent?

– Det är klart att ing­en mår bra av att sit­ta häk­tad, han mår då­ligt, sä­ger Malin Bran­del.

DET VAR NAT­TEN mel­lan den 22 och 23 april som två sto­ra in­du­stri­bygg­na­der brann ner på Åka­re­vä­gen. Si­gurd An­ders­sons åke­ri, Däc­kia och fle­ra små­fö­re­tag drab­ba­des hårt.

DEN VAR DEN and­ra sto­ra bran­den på kort tid i Falkenberg.

Se­dan ti­di­ga­re sit­ter ock­så en man i 30-års­ål­dern häk­tad på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand i ham­nen. Ett ti­o­tal fö­re­tag och cir­ka 50 pri­vat­per­so­ner drab­ba­des av bran­den i gju­te­ri­et där he­la hu­vud­bygg­na­den blev total­för­störd.

MANNENS AD­VO­KAT AN­DERS Eric­son har ti­di­ga­re sagt till HN att hans ”kli­ent be­stri­der an­svar för grov mord­brand men med­ger att han va­rit oakt­sam”. Även här har den häk­ta­de man­nen en yr­kes­mäs­sig kopp­ling till den brand­här­ja­de lo­ka­len.

”Vi har ett tänk­bart mo­tiv och upp­gif­ter som kny­ter ho­nom till bran­den och tid­punk­ten för bran­den”

KLAS LUNDGREN åkla­ga­re

Bild: HÅKAN JOHANSSON/ARKIV

MÅNGA DRAB­BA­DE. Fle­ra fö­re­tag fick si­na lo­ka­ler för­stör­da i bran­den på Åka­re­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.