Niclas Wil­helmssom har fullt upp in­för tors­da­gens Nä­rings­livs­dag i Var­berg.

PORTRÄTTET: NICLAS WIL­HELMS­SON OM KÄNDISARNA I TELEFONBOKEN Han har hål­lit i häst­täv­ling­ar och job­bat med Var­bergs­ga­lan. Niclas Wil­helms­son 48, bör­jar bli varm i klä­der­na som festfixare. – Men det är li­te med li­vet som in­sats.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

Niclas Wil­hems­son sät­ter sig tryggt till­rät­ta på en stol i fö­re­tags­ho­tel­lets kon­fe­rens­rum som är ljust och fint med sto­ra pa­no­rama­föns­ter.

Han lå­ter blic­ken le­ta sig ut över Var­bergs morgon­tra­fik ut­med Bir­ger Svens­sons väg. Här­i­från dri­ver han sitt event­fö­re­tag NW Event som star­ta­de 2014.

OM NÅG­RA DA­GAR är det dags för ett av hans vik­ti­gas­te event i kar­riä­ren när Var­berg ska få sin egen Nä­rings­livs­dag. Al­la 500 bil­jet­ter är sål­da.

Gäs­ter­na har be­ta­lat 1 500 kro­nor styck för att få lyss­na till bland an­nat den ti­di­ga­re stats­mi­nis­tern Gö­ran Pers­son.

– Det är stort och är li­te pir­rigt. Många har blic­kar­na mot den här da­gen och det mås­te bli bra. Det finns många åsik­ter och ibland kan jag kän­na att det är li­te med li­vet som in­sats, sä­ger Niclas Wil­helms­son.

Ef­ter många år som an­ställd tyc­ker han att det är skönt att få skö­ta sig själv.

– Det har va­rit en fan­tas­tisk ro­lig re­sa, till en bör­jan med någ­ra få kun­der. Men nu kan vi fak­tiskt tac­ka nej till vis­sa jobb.

– Jag har haft en per­son an­ställd he­la ti­den och vi har kun­nat kla­ra av det ut­an lån. Det är in­te guld och grö­na sko­gar, men vi har kul på job­bet och lär oss myc­ket.

– Nu får vi även för­fråg­ning­ar ut­i­från Var­berg, vi får se vad det här tar vägen en vac­ker dag.

DET ÄR FULLT fo­kus för att få ihop mi­nutsche­mat in­för Näringslivsdagen och Niclas Wil­helms­son sä­ger sig ha koll på lä­get.

”Det är stort och är li­te pir­rigt. Många har blic­kar­na mot den här da­gen och det mås­te bli bra”

”Visst har man en del spän­nan­de te­le­fon­num­mer”

– Men man vet in­te, sam­ma dag kan två fö­re­lä­sa­re ringa åter­bud på grund av sjuk­dom. Så det gäl­ler att ha nå­gon form av nöd­lös­ning. Hur han­te­rar du stress?

– Jag gil­lar stress och har inga pro­blem med det. Men visst för­änd­ras jag när jag blir rik­tigt stres­sad. Men den stres­sen när det blir för myc­ket jobb, käns­lan av att man in­te har koll, den vill jag in­te ha.

– Jag för­sö­ker att hit­ta ba­lan­sen. Men det är inga 40 tim­mars vec­kor när man ska för­sö­ka byg­ga upp ett fö­re­tag.

NICLAS WIL­HELMS­SON har lagt sin mo­bil­te­le­fon på bor­det, på arm­längds av­stånd. Ryk­tet sä­ger att den ring­er he­la ti­den. Men un­der in­ter­vjun lå­ter han den va­ra av­stängd.

– Jag har tre mis­sa­de sam­tal och två med­de­lan­de. Det är in­te så far­ligt, har va­rit vär­re.

Som festfixare är det såklart vik­tigt med kon­tak­ter och han sä­ger sig ha en del num­mer till kän­di­sar.

– Vi har job­bat med Pa­trik Sjö­berg, Ken­net An­ders­son, Jör­gen Pers­son och J-O. Nu ska An­ders Svens­son va­ra med i ett event.

Ett av de märk­li­gas­te sam­tal som han har fått var un­der en sön­dags­fru­kost i hem­met för in­te så länge sen. – Vem är det? – Gö­ran. – Vil­ken Gö­ran? – Gö­ran Pers­son. Den gam­la stats­mi­nis­tern ring­de upp Niclas Wil­helms­son för att hö­ra sig för om de­tal­jer in­för den stun­dan­de Näringslivsdagen. Han vil­le bland an­nat ha koll på flyg­re­san ner till Väst­kus­ten som ord­nas av NW Event.

– Visst har man en del spän­nan­de te­le­fon­num­mer. Jag har ald­rig va­rit blyg och har inga pro­blem med att by­ta num­mer med folk som jag träf­far.

”Den stres­sen när det blir för myc­ket jobb, käns­lan av att man in­te har koll, den vill jag in­te ha”

VÄGEN FRAM TILL festfixare har gått via en lång kar­riär som in­ne­ban­dy­spe­la­re.

Niclas Wil­helms­son läm­na­de Öx­a­bäck 1995, vann sitt och Wic:s förs­ta Sm-guld tre år se­na­re. Han var lands­lags­man i in­ne­ban­dy.

På den ti­den job­ba­de han - nå­got ovän­tat - som begravningsrepresentant i Ske­ne.

– Jag äls­ka­de job­bet och ar­be­ta­de med det i nio år. Jag lär­de mig att för­sö­ka ta till­va­ra på li­vet.

– Nu har jag näs­tan för kul på job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.