Und­vik fäl­lor­na när du hyr ut

HAL­LAND: VIK­TIGT HÅLLA KOLL PÅ FÖRSÄKRINGAR OCH INKOMSTER Hallän­ning­ar som hyr ut sitt hus över som­ma­ren kan få ti­o­tu­sen­tals kro­nor ex­tra på kon­tot. Men det finns en del fäl­lor att ak­ta sig för när man tar emot bad­gäs­ter.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - * * Eri­ka Ar­na­dot­tir 010-471 51 82 ∙ eri­ka.ar­na­dot­tir@hn.se

In­tres­set för som­mar­se­mes­ter i Hal­land ökar. Den som hyr ut sitt hus har chans att tjä­na ti­o­tu­sen­tals kro­nor ex­tra till hus­hålls­kas­san – men det finns en del fäl­lor.

Det är stor ef­ter­frå­gan på hal­länds­ka fri­tids­hus på som­mar­halv­å­ret, och den som hyr ut sitt hus kan få en gans­ka bra ex­tra peng på kon­tot.

Men det är myc­ket att tän­ka på in­nan man läm­nar över nyc­keln till den till­fäl­li­ga hy­res­gäs­ten.

– Ge­ne­rellt är det vik­tigt att kol­la upp be­tal­nings­för­må­ga och be­tal­nings­vil­ja hos hy­res­gäs­ten. Man kan ta re­fe­ren­ser från ti­di­ga­re äga­re, kol­la Kro­no­fog­den och Skat­te­ver­ket. Men gäl­ler det kort­tids­ut­hyr­ning är det­ta kans­ke in­te li­ka ak­tu­ellt. Då kan man av­ta­la om de­po­si­tion och kom­ma över­ens om för­skotts­be­tal­ning, sä­ger Te­re­se Wallin­der, chef för råd­giv­nings­av­del­ning­en på Vil­laä­gar­nas Riks­för­bund.

Nå­got an­nat som är vik­tigt att kol­la upp är sin egen hem­för­säk­ring.

– Man be­hö­ver kon­tak­ta för­säk­rings­bo­la­get och se till att ut­hyr­ning täcks, och att man in­te be­hö­ver teck­na tilläggs­för­säk­ring, sä­ger Te­re­se Wallin­der.

HAR MAN EN stu­ga som en­dast hyrs ut, ut­an att man nytt­jar den själv, kan det be­trak­tas som af­färs­verk­sam­het, be­rät­tar Le­na Nils­son, ska­de­chef på Läns­för­säk­ring­ar i Hal­land.

– Det finns de som skaf­far ett an­tal stu­gor och ba­ra hyr ut, det är ren fö­re­tags­verk­sam­het och då gäl­ler fö­re­tags­för­säk­ring, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Men i förs­ta hand bru­kar det hand­la om att man har en som­mar­stu­ga som man hyr ut ett an­tal vec­kor. Då hand­lar det in­te om att le­va på det till­skott man får för att dri­va stu­gan, då gäl­ler pri­vat­för­säk­ring.

TE­RE­SE WALLIN­DER RÅDER ock­så Vil­laä­gar­nas Riks­för­bunds med­lem­mar att frå­ga hy­res­gäs­ten om den har an­svars­för­säk­ring, om nå­got i hem­met skul­le för­stö­ras.

– Om nå­gon or­sa­kar ska­da täc­ker in­te hem­för­säk­ring­en det. Det är en risk man tar, sä­ger Te­re­se Wallin­der.

– Per­son­li­ga sa­ker bör man ploc­ka bort. Att ta en de­po­si­tion för ska­dor som kan fö­re­kom­ma är in­te fel att gö­ra, sä­ger Le­na Nils­son på Läns­för­säk­ring­ar.

Det finns oli­ka sätt att gå till väga be­ro­en­de hur myc­ket tid man vill läg­ga på ut­hyr­ning­en. Är man nog­grann med si­na sa­ker kan man skri­va en in­ven­ta­ri­e­lis­ta, som hy­res­gäs­ten ska skri­va un­der. Men vik­ti­gast är att skri­va ett hy­res­kon­trakt.

– Det är ald­rig fel att träf­fa den per­son man ska hy­ra ut till. Man tar na­tur­ligt­vis en risk när man hyr ut sin stu­ga, och den kan man mins­ka ge­nom att ta re­da på vem man hyr ut till, sä­ger Le­na Nils­son.

– Det bör­jar bli van­ligt att man hyr ut sitt hus på som­ma­ren, och det fun­kar jät­te­bra i många fall men det är trå­kigt de gång­er det in­te gör det, sä­ger Le­na Nils­son.

Det finns en del peng­ar att tjä­na på att hy­ra ut sin stu­ga över som­ma­ren, men det är vik­tigt att hålla koll på skat­te­reg­ler­na.

ÅR 2013 HÖJDES scha­blo­nav­dra­get för ut­hyr­ning av pri­vat­bo­stad, från 21 000 kro­nor till 40 000 kro­nor. Dess­utom har man rätt till att gö­ra av­drag på hy­ran.

– Man har rätt att dra av 20 pro­cent på de to­ta­la in­täk­ter­na. 40 000 kro­nor är skat­te­fritt och där­ut­ö­ver gäl­ler skatt på ka­pi­tal, sä­ger Te­re­se Wallin­der.

Den som vill hy­ra ut sitt hus över som­ma­ren kan an­ting­en väl­ja att själv läg­ga ut sin bo­stad – på ex­em­pel­vis Bloc­ket el­ler si­dor som stug­som­mar.se och stug­knu­ten. com – el­ler an­vän­da sig av en stug­för­med­la­re.

”Tu­ris­men i Sve­ri­ge ökar, och det är en enormt hög ef­ter­frå­gan på bo­en­de av bra kva­li­tet”

TORBJÖRN FREDMAN, nor­den­chef No­va­sol

FÖ­RE­TA­GET NO­VA­SOL för­med­lar stu­gor i Hal­land. De har sett ett ökat in­tres­se för hal­ländsk som­mar­se­mes­ter. En­ligt de­ras un­der­sök­ning har – hit­tills – tolv pro­cent fler svens­kar bo­kat stu­ga i Hal­land i år jäm­fört med för­ra året.

– Tu­ris­men i Sve­ri­ge ökar, och det är en enormt hög ef­ter­frå­gan på bo­en­de av bra kva­li­tet, sä­ger No­va­sols nor­den­chef Torbjörn Fredman.

PÅ NO­VA­SOL HAR man iden­ti­fi­e­rat två ut­mär­kan­de för­de­lar för hallän­ning­ar som vill hy­ra ut si­na stu­gor.

– Det är ett tra­di­tio­nellt bra om­rå­de för svens­ka tu­ris­ter, vi har många svens­ka kun­der som vill bo­ka stu­gor i Hal­land. Se­dan kom­mer de ut­länds­ka kun­der­na, som gär­na bo­kar li­te se­na­re på som­ma­ren. Det gör att man får en gans­ka lång ut­hyr­nings­pe­ri­od om man vill ha det, sä­ger Torbjörn Fredman.

Sär­skilt den hal­länds­ka kus­ten loc­kar svens­kar­na, som Var­berg, Falkenberg och Halm­stad.

SOMMAR I HAL­LAND. Det finns ett stort in­tres­se att hy­ra stu­ga i Hal­land un­der som­ma­ren, och de hallän­ning­ar som hyr ut kan tjä­na ti­o­tu­sen­tals kro­nor.

Bild: ANNIKA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.