Stal kloc­kor för en halv mil­jon kro­nor

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Klock­mas­ter blev av med cir­ka 160 kloc­kor vid ”smash and grab-kup­pen” nat­ten till mån­da­gen. Bu­tiksä­ga­ren upp­skat­tar vär­det till runt 500 000 kro­nor.

Vid mån­dags­nat­tens fräc­ka kupp mot Klock­mas­ter stals kloc­kor för nä­ra 500 000 kro­nor. – De ha­de hjäl­mar på sig och sat­te full fart mot det de vil­le ha, sä­ger bu­tiksä­ga­ren som har sett film från stölden.

Allt är över på någ­ra se­kun­der. Än­då fick de två maske­ra­de tju­var­na med sig cir­ka 160 kloc­kor för runt 400 000 kro­nor vi­sar Klock­mas­ters in­ven­te­ring. Dess­utom för­stör­des kloc­kor för ett vär­de av cir­ka 100 000 kro­nor.

– Det är myc­ket som är bor­ta. Myc­ket mer än vad jag tyck­te det såg ut som, sä­ger bu­tiksä­ga­ren Ka­rin Si­van­der.

I går läm­na­de hon över ma­te­ri­a­let från bu­ti­kens över­vak­nings­sy­stem till po­li­sen. In­nan dess tit­ta­de hon på fil­men helt kort.

– De ha­de hjäl­mar på sig och sat­te full fart mot det de vil­le ha. De mås­te ha kol­lat upp det in­nan, sä­ger Ka­rin Si­van­der, som dock in­te såg hur för­ö­var­na tog sig ifrån plat­sen.

MED HJÄLP AV kol­le­gor in­om klock­ked­jan har Ka­rin Si­van­der och hen­nes två an­ställ­da re­dan bör­jat fyl­la upp bu­ti­kens la­ger igen. De går vik­ti­ga vec­kor till­mö­tes för­sälj­nings­mäs­sigt.

– Vi har jät­te­bra le­ve­ran­tö­rer så jag kan få nya kloc­kor in­om en vec­ka. Men det gäl­ler att ha råd att kö­pa in. Prio ett är att få igång verk­sam­he­ten igen, sä­ger hon. Hur har di­na an­ställ­da på­ver­kats av det som hänt?

– Jag för­sö­ker att pep­pa dem. Det

var skönt att det hän­de på nat­ten. De är sta­bi­la. De kom hit i går för att de vil­le hjäl­pa till, sä­ger Ka­rin Si­van­der.

POLISENS TEK­NI­KER SÄKRADE en del tek­nis­ka spår re­dan un­der mån­da­gen. HN har sökt Jo­han Sun­din, för­un­der­sök­nings­le­da­re hos po­li­sen i Falkenberg, ut­an re­sul­tat.

Bu­ti­ken på Ny­ga­tan har drab­bats av en så kal­lad ”smash and grab­kupp” ti­di­ga­re. I ju­li 2010 bac­ka­de en bil rakt in i en­trén. By­tet blev dock in­te li­ka stort som nu.

Ef­ter det mon­te­ra­des två järn­stol­par­na som skul­le skyd­da dör­ren mot lik­nan­de för­sök. Stol­par­na hind­ra­de dock in­te gär­nings­män­nen i mån­dags. En park­bänk mel­lan bi­len och dör­ren fun­ge­ra­de som mur­bräc­ka.

TUNGT. Ka­rin Si­van­der kan kon­sta­te­ra att gär­nings­män­nen fick med sig klock-

Bil­der: OLA FOLKESSON

or för näs­tan en halv mil­jon kro­nor.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

KUPP. In­brot­tet sked­de un­der nat­ten till mån­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.