Po­li­ti­ker­na i Var­berg sä­ger nej till riv­ning och för­tät­ning vid Blå Dör­ren-hu­set.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

”De sä­ger att jag har ett guld­lä­ge men att det är svårt för mig att få en ny de­talj­plan”

SIMON ABBOUD fas­tig­hets­ä­ga­re

För­tät­ning­en har si­na grän­ser. Kafé Blå Dör­ren är värt att be­va­ra tyc­ker bygg­nads­nämn­den. Fas­tig­hets­ä­ga­ren är be­svi­ken över be­ske­det.

Simon Abboud dri­ver kafé Blå Dör­ren se­dan tret­ton år till­ba­ka. 2007 köp­te han fas­tig­he­ten. Han har sam­man­lagt 27 års er­fa­ren­het av re­stau­rang­bran­schen. Men fas­tig­hets­bran­schen kan han in­te myc­ket om, nå­got som han miss­tän­ker lig­ger ho­nom i fa­tet när det gäl­ler han­te­ring­en av hans öns­ke­mål om en ny de­talj­plan.

Simon Abboud dri­ver även spel­bu­ti­ken Ca­ris­ma som lig­ger i hu­set vägg i vägg med Blå Dör­ren. Han vill ri­va hu­sen och byg­ga ett nytt fyravå­nings­hus i gam­mal stil med hy­reslä­gen­he­ter och med lo­ka­ler för hans kafé och spel­bu­tik i bot­ten­plan.

I SLUTET AV april var det änt­li­gen dags för be­slut i bygg­nads­nämn­den. Men be­slu­tet blev in­te det som Simon Abboud ha­de hop­pats på. Po­li­ti­ker­na sa nej till hans an­sö­kan om en ny de­talj­plan.

– Det är vik­tigt att hu­set finns kvar. Det är in­te orört men det är gam­malt. Det lig­ger mot Väst­ra Vall­ga­tan där man byggt ut en mas­sa an­nat. Det hu­set är näs­tan det en­da som min­ner om den gam­la trä­hus­be­byg­gel­sen mot väs­ter, mo­ti­ve­rar bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Ste­fan Sten­berg (C) be­slu­tet.

– Många av plan­för­fråg­ning­ar­na fal­ler re­dan från bör­jan. Det här är en av dem. Hu­set lig­ger in­nan­för vall­ga­tor­na där vi ska va­ra för­sik­ti­ga, och hu­set är möj­ligt att re­no­ve­ra, sä­ger To­mas Johansson (S) som är nämn­dens vice ord­fö­ran­de.

Simon Abboud håller in­te med om att hu­set är spe­ci­ellt.

– Allt här in­ne är om­byggt. Det är väl­digt li­te som är ori­gi­nal. Och det nya hu­set som jag vill byg­ga ska byg­gas i gam­mal stil och smäl­ta in.

BLÅ DÖR­REN-HU­SET är byggt på 1800-ta­lets mitt och nämns i be­byg­gel­se­in­ven­te­ring­en som kul­tur­hi­sto­riskt in­tres­sant ur ett re­gi­o­nalt per­spek­tiv. En­ligt in­ven­te­ring­en bör det skyd­das.

Lik­nan­de skydd har in­te hind­rat bygg­nads­nämn­den från att ge bå­de riv­nings­lov och ska­pa nya de­talj­pla­ner i and­ra fall. Ett par ex­em­pel på det är den bru­na vil­lan i kors­ning­en Ro­sen­freds­ga­tan Ring­vä­gen samt den gam­la trä­vil­lan på fas­tig­he­ten Mal­men 5, i hör­net Ma­gasins­ga­tan Nor­ra vägen. Bå­da revs trots kraf­ti­ga pro­tes­ter från kul­turmil­jö­ex­per­ti­sen.

DE GÅNGERNA HETTE bygg­her­rar­na Mag­nus An­ders­son och Gö­ran Lin­de­berg. Simon Abboud är ing­et namn i bygg­bran­schen och han me­nar att det kan ha haft be­ty­del­se för nämn­dens nej.

– Bygg­bran­schen är in­te min bransch. Jag är in­te en så­dan som spring­er up­pe på stads­bygg­nads­kon­to­ret om da­gar­na, jag har fullt upp med att dri­va mitt kafé.

Ste­fan Sten­berg (C) av­fär­dar den te­o­rin:

– Det kan jag in­te se har nå­gon be­ty­del­se. Det här är en an­sö­kan och det hand­lar om fas­tig­he­ten och in­te vem som sö­ker när vi fat­tar be­slut.

SIMON ABBOUD BE­RÄT­TAR att han se­dan för­ra vin­tern fått bud från tre sto­ra fas­tig­hets­ak­tö­rer på sin fas­tig­het.

– De sä­ger att jag har ett guld­lä­ge men att det är svårt för mig att få en ny de­talj­plan. De me­nar att de kan få en ny plan di­rekt, om de äger fas­tig­he­ten.

Men Simon Abboud vill in­te säl­ja. I al­la fall in­te nu. Och om han ska gö­ra det ska han lå­ta en mäk­la­re skö­ta af­fä­ren så han kan få myc­ket peng­ar det ba­ra går för fas­tig­he­ten. Nu fun­de­rar han på att sö­ka bygg­lov in­om gäl­lan­de de­talj­plan och byg­ga mind­re stu­dent­lä­gen­he­ter i stäl­let för nor­mal­sto­ra hy­res­rät­ter, som ur­sprungspla­nen var.

– Det här är min pen­sions­för­säk­ring. Jag har in­te be­stämt hur jag ska gå vi­da­re men jag ger mig in­te.

Bild: REBECKA KVINT

GULD­LÄ­GE? Simon Abboud får nej av bygg­nads­nämn­den på sin an­sö­kan om att få för­tä­ta på sin fas­tig­het i hör­net Norr­ga­tan, Väst­ra Vall­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.