Gå­ga­tor­na ska bli fler

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

En be­ty­dan­de del av stads­kär­nan ska bli gå­ga­tor. Det be­slu­ta­de Fal­ken­bergs po­li­ti­ker i går. Be­slu­tet går stick i stäv cent­rum­hand­lar­nas öns­ke­mål.

En ovän­tad ma­jo­ri­tet i kom­mun­sty­rel­sen be­slöt på tis­da­gen att en be­ty­dan­de del av Fal­ken­bergs stads­kär­na ska ut­veck­las till gå­ga­tor, i strid med vad af­färsid­kar­na in­om Fal­ken­bergs in­nerstads­för­e­ning öns­kat.

Till sy­nes var det nu upp­lagt för ett be­grän­sat be­slut till för­änd­ring, som i prin­cip skul­le in­ne­bä­ra att ett gång­stråk ska­pa­des från Råd­hustor­get och upp till Rör­becks­plat­sen ge­nom att gö­ra Ny­ga­tan till gå­ga­ta på den kor­ta bit som går från Sp­ar­banks­hör­nan och fram för­bi Rör­becks­plat­sen (allt­så fram­för In­ter­sport och Nor­dea och bakom Stads­hu­set).

– INNERSTAN STÅR in­för sto­ra om­välv­ning­ar med ny­byg­gen i kvar­te­ret Hju­let och gym­na­sie­sko­lan och då mås­te vi ock­så se till att det finns par­ke­rings­plat­ser och till­trä­de till af­fä­rer, sä­ger kom­mun­rå­det Ma­ri­lou­i­se Wer­ners­son (C) som ett skäl till att man in­te vil­le ut­vid­ga gå­ga­tor­na än­nu mer.

Men den­na lin­je föll ovän­tat i kom­mun­sty­rel­sen, vil­ket in­ne­bär att kom­mu­nen nu i stäl­let in­rik­tar sig på att gö­ra be­tyd­ligt mer av stads­kär­nan till gå­ga­tor.

– Vi an­ser att det blir ett at­trak­ti­va­re cent­rum med vårt för­slag, där vi ger möj­lig­het för barnfamiljer att rö­ra sig fri­a­re i stan och där vi ock­så ta­git lär­dom av hur and­ra stä­der ut­veck­lat si­na stads­kär­nor, sä­ger so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka op­po­si­tions­rå­det Per Svens­son.

FÖR DET VAR So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas för­slag som nu vann, ge­nom stöd av Mil­jö­par­ti­et och li­te över­ras­kan­de även av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Be­slu­tet in­ne­bär att fot­gäng­ar­na får pri­o­ri­tet – gå­ga­tor! – på Ny­ga­tan och St­or­ga­tan från Bro­ga­tan/sand­ga­tan och vägen fram till Stor­tor­get re­spek­ti­ve för­bi Råd­hustor­get.

– Nu blir det en frå­ga för tra­fik­nämn­den och tek­nis­ka nämn­den att gå vi­da­re med det här be­slu­tet. Yt­terst är det ock­så en bud­get­frå­ga ef­tersom Ny­ga­tan mås­te gö­ras at­trak­tiv och byg­gas om för att bli en gå­ga­ta, sä­ger Per Svens­son.

Där­med sagt att det kan drö­ja, kans­ke någ­ra år, in­nan den­na ”mål­bild” blir verk­lig­het.

DEN­NA OVÄN­TA­DE IN­RIKT­NING får ses som en li­ten bomb i den fort­sat­ta de­bat­ten. Hand­lar­na in­om Fal­ken­bergs in­nerstads­för­e­ning ha­de upp­ma­nat kom­mu­nen att vän­ta med den här ty­pen av be­slut, ef­tersom frå­gan bör ut­re­das mer, vil­ket ock­så Mo­de­ra­ter­na in­led­nings­vis för­or­da­de.

– Vi tror att för myc­ket av­stäng­ning­ar som gör det svårt för bi­lis­ten att ta sig fram kan va­ra ett myc­ket stort hot mot han­deln i Fal­ken­bergs cent­rum och vå­ra med­lem­mar, skrev In­nerstads­för­e­ning­en i ett ytt­ran­de.

Å and­ra si­dan fick för­sla­get om mer gå­ga­tor mest ge­hör hos all­män­he­ten, när den gavs möj­lig­het att ge syn­punk­ter på för­sla­gen.

HÅKAN BERGSTRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

GÅGATORS FRAMVÄXT. Bland an­nat ska en be­ty­dan­de del av Ny­ga­tan bli gå­ga­ta i fram­ti­den, en­ligt in­rikt­nings­be­slu­tet i kom­mun­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.