Lia Hofs stäng­ning – så mot­ver­kas in­teg­ra­tion

FLYKTINGMOTTAGANDET. När be­ho­vet mins­kar finns en lo­gik i att läg­ga ner Lia Hof som asyl­bo­en­de, men ur in­teg­ra­tions­syn­punkt är det un­der all kri­tik.

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavs­son 010 471 53 70 • dag.gustavs­son@hn.se

LE­DA­RE 10/5. Det finns lo­gik i att asyl­bo­en­den be­hö­ver stäng­as när an­ta­let asyl­sö­kan­de mins­kar och där­med be­ho­vet av plat­ser. Men det finns ock­så en lo­gik i att män­ni­skor, in­te minst barn, som stän­digt rycks upp från plat­ser där de bör­jat kän­na sig tryg­ga räk­nas till det som kal­las in­hu­mant. Det finns ock­så en lo­gik i att des­sa upp­re­pa­de flyt­tar för­säm­rar möj­lig­he­ten till in­teg­ra­tion.

NÄR NU MIGRATIONSVERKET be­stämt sig för att stänga ner asyl­bo­en­det Lia Hof fram­står de än­nu en gång som en av Sve­ri­ges osmi­di­gas­te or­ga­ni­sa­tio­ner. Vi är högst med­vet­na om att det­ta verk un­der de se­nas­te åren haft väl­digt myc­ket på sitt bord att han­te­ra. Men i jäm­fö­rel­se med hös­ten 2015 är de se­dan ett tag till­ba­ka trots allt in­ne i en helt an­nan fas som bor­de gö­ra det rim­ligt att han­te­ra ned­lägg­ning­ar med bätt­re fram­för­håll­ning.

Om och när be­slut om ned­lägg­ning­ar pre­sen­te­ras är det åt­minsto­ne rim­ligt att i sam­ma an­de­tag kun­na med­de­la de bo­en­de om vart flyt­ten ska gå, det ha­de vi­sat på ett visst mått av pro­fes­sio­nellt age­ran­de. In­te minst ha­de det kun­nat bi­dra till li­te mind­re oro för de män­ni­skor som nu kän­ner sig stres­sa­de av vad som kom­ma skall.

MEN SIGNALEN OM ifrå­ga­sät­tan­det av den­na han­te­ring av män­ni­skor ska in­te en­bart rik­tas till ett stat­ligt verk. Signalen ska sän­das till re­ge­ring­en som tillå­ter det­ta för­fa­ran­de. Många fi­na ord har ut­ta­lats om att ”kraft­sam­la”, ”hjäl­pas åt”, ”för­bätt­ra in­teg­ra­tio­nen” och så vi­da­re. Ord är bra, men när man själv sit­ter på mak­ten och där­med har till­gång till verk­tygs­lå­dan ska man för det förs­ta se till att verk­ty­gen är många och in­te minst de rät­ta. För det and­ra gäl­ler det att se till att verk­tygs­lå­dan ham­nar där den ska va­ra – i verk­stan så att ord blir till hand­ling.

Att Lia Hof med kort var­sel ska stäng­as ner blir nu ba­ra yt­ter­li­ga­re ett tyd­ligt ex­em­pel på hur det svens­ka flyktingmottagandet sät­ter käp­par i si­na eg­na hjul: när barn bör­jat kom­ma in i sko­lan, bör­jar hänga med i språ­ket, fått vän­ner, då är det tyd­li­gen dags att ryc­ka upp dem från den trygg­het de bör­jat kän­na. När vux­na fått jobb och där­i­ge­nom bör­jat kom­ma in i sam­häl­let, då är det dags att ryc­ka upp dem så att de får för­sö­ka bör­ja om på nytt.

DEN 1 MAJ lät stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven klar­gö­ra att han ”blir för­ban­nad på rik­tigt” när det gäl­ler brotts­lig­he­ten som in­skrän­ker vår fri­het. Vi är många som kan in­stäm­ma i att vi ock­så kän­ner på det vi­set, även det­ta är en vik­tig frå­ga. Men vi är många som ock­så tyc­ker att det vo­re bra om stats­mi­nis­tern kän­de li­ka stark upp­rörd­het över att sta­ten ge­nom Migrationsverket fort­sät­ter att själ­va bi­dra till att för­säm­ra in­teg­ra­tio­nen, för det är in­te håll­bart nu och ab­so­lut in­te på sikt. Och hän­der det ing­et, Ste­fan Löfven, då är vi många som kom­mer kän­na oss be­svik­na – på rik­tigt.

För det and­ra gäl­ler det att se till att verk­tygs­lå­dan ham­nar där den ska va­ra – i verk­stan så att ord blir till hand­ling.

Bild: HÅKAN JOHANSSON

HEM. Lia Hof har bli­vit ett hem för många fa­mil­jer, men nu har Migrationsverket fått bråt­tom med att stänga ner verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.