PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Den Eu-vän­li­ge fö­re det­ta ban­ki­ren Macron mås­te va­ra med­ve­ten om att mins­ta fel­steg kan re­sul­te­ra i krav på en folk­om­röst­ning som, om det in­te in­fri­as, kan le­da till ett val med Eu-frå­gan i cent­rum om fem år.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

* Med en fransk-tysk ax­el som dri­ver på sam­ar­be­tet mot dju­pa­re in­teg­ra­tion kom­mer de and­ra Eu-län­der­na, där­ibland Sve­ri­ge, att stäl­las in­för tuf­fa val: Ska vi va­ra med el­ler stå ut­an­för?

Da­gens In­du­stri (opol)

* Ett fram­gångs­rikt Frank­ri­ke, ka­pa­belt till nöd­vän­di­ga för­bätt­ring­ar, skul­le få en star­ka­re röst. Det skul­le i sin tur ge im­pul­ser till bå­de Tyskland och he­la EU.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

* Det finns ing­et ound­vik­ligt i den na­tio­na­lis­tis­ka hö­ger­po­pu­lis­mens fram­gång­ar. Dess troll­kraft kan va­ra på väg att bry­tas – ut­an att den först be­hö­ver kom­ma till mak­ten och miss­lyc­kas i fler län­der. Det vo­re i så fall för väl.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* Frank­ri­ke är på många sätt ett kon­ser­va­tivt land där var­je för­änd­ring ho­tar att le­da till strej­ker och ga­tu­pro­tes­ter. Kan hans en­tu­si­asm han­te­ra så­da­na pro­blem?

Skåns­ka Dag­bla­det (C)

* I många län­der är mot­stån­det hård­nac­kat och ett överstat­ligt väl­färds­pro­jekt skul­le un­der­mi­ne­ra en­skil­da län­ders väl­färdsmo­del­ler. Det är svårt att fö­re­stäl­la sig en säm­re pri­o­ri­te­ring i ti­der när EU be­skylls för fart­blind­het.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

* Och för­hopp­nings­vis kan den här ty­pen av för­slag om ökad överstat­lig­het star­ta en kon­struk­tiv de­batt mel­lan Eu­län­der­na om vil­ka be­slut som be­hö­ver fat­tas på Eu-ni­vå och vil­ka be­slut som skall lig­ga kvar på na­tio­nell ni­vå.

Norr­tel­je Tid­ning (C)

* För om vi in­te ha­de EU skul­le vi be­hö­va upp­fin­na uni­o­nen. Vi be­hö­ver ar­be­ta till­sam­mans för eko­no­miskt väl­stånd och kon­kur­rens­kraft, för att und­vi­ka krig och na­tio­nell chau­vi­nism, för att tack­la kli­mat­ho­tet, ter­ro­ris­men, sä­ker­hets­ho­tet från Ryss­land och mi­gra­tio­nen.

Sundsvalls Tid­ning (lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.