Själv­klart är jag an­sva­rig för det be­tyg som sätts!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - SVAR på ”Är be­ty­gen ditt ägan­de?” (4/5).

SKOLA. Ja, det vet al­la som läst skol­la­gen att det är den en­skil­de lä­ra­ren som är an­sva­rig för att sät­ta själ­va be­ty­get. Att vi sam­ar­be­tar och som jag skrev ”ef­ter att ha ar­be­tat hårt un­der fle­ra år ” och det än­då in­te går är oer­hört fru­stre­ran­de.

Det­ta är in­fek­te­rat (vil­ket jag viss­te in­nan) och jag blir di­rekt, ba­ra ge­nom att skri­va det­ta ifrå­ga­satt, så­väl min kom­pe­tens och mitt syf­te med ar­ti­keln. Så klart att för­äld­rar skall tryc­ka på och käm­pa för si­na barn men när själ­va be­ty­get sätts är det för sent. Det är rek­tor och kom­mu­nen som har an­sva­ret för re­surs­för­del­ning­en i sko­lan.

JAG SKUL­LE SJÄLV in­te ha ve­lat att mi­na barn fick be­tyg om de in­te ha­de kun­skap och det var det­ta jag skrev, in­te att ele­ven in­te kun­nat vi­sa vad de kun­de. För­äld­rar kan in­te och ska in­te sät­ta ele­ver­nas be­tyg. Det finns för­äld­rar som tryc­ker på för ett A istäl­let för ett B osv.

Jag de­lar som bå­de för­äl­der, pe­da­gog och med­män­ni­ska din fru­stra­tion över bris­tan­de stöd men det var in­te det min in­sän­da­re hand­la­de om ut­an just det här; att när al­la in­sat­ser är gjor­da, åt­gärds­pro­gram, ex­tra an­pass­ning­ar osv kan man än­då ham­na i ett lä­ge där ett god­känt be­tyg in­te är möj­ligt. Jag för­står ock­så att du ser mig som en sym­bol på all brist på kun­skap i äm­net, men jag till­hör in­te dem. Jag har un­der al­la år käm­pat just för des­sa barn och har ut­bild­ning i spe­ci­al­pe­da­go­gik.

VAD JAG SKREV i min in­sän­da­re var just det­ta att om vi god­kän­ner el­ler ger högs­ta be­tyg till al­la ele­ver gör vi tjäns­te­fel. Så in­fek­te­rat och så svårt, men fak­tum kvar­står; jag som lä­ra­re bär an­svar och det är ing­et va­re sig jag el­ler mi­na kol­le­gor jag tar lätt på.

Le­gi­ti­me­rad lä­ra­re

Bild: JESSICA GOW/TT

För­äld­rar kan in­te och ska in­te sät­ta ele­ver­nas be­tyg. Det finns för­äld­rar som tryc­ker på för till ex­em­pel ett A istäl­let för ett B.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.