Re­ge­ring­ens pas­si­vi­tet ho­tar järn­vä­gen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

In­fra­struk­tu­ren är en av för­ut­sätt­ning­ar­na för till­växt och ut­veck­ling i he­la Hal­land. Fle­ra fö­re­tag i Hal­land in­ve­ste­rar och väx­er och vi­sar att in­te minst de öst-väst­li­ga vägar­na är otill­räck­li­ga för att mö­ta ex­pan­sio­nen.

TRAFIK. Vid upp­re­pa­de till­fäl­len har den so­ci­al­de­mo­kra­tiskt led­da re­ge­ring­en pra­tat om att öka tå­gåkan­det, att gods­tra­fik ska gå från väg till järn­väg och på­mint om kli­mat­nyt­tan med tåg­tra­fik. Sam­ti­digt ser vi en ut­veck­ling där re­gi­o­na­la tåg­ba­nor ned­pri­o­ri­te­ras och där många järn­vägs­sträc­kor tving­ats sän­ka has­tig­he­ten på grund av då­ligt skick på ba­nor­na. Re­ge­ring­ens pas­si­vi­tet kring un­der­håll och ut­veck­ling av de re­gi­o­na­la ba­nor­na ris­ke­rar att drab­ba tåg­tra­fi­ken ne­ga­tivt i sto­ra de­lar av lan­det och in­te minst i Hal­land.

I HAL­LAND FINNS sto­ra be­hov av upp­rust­ning på Vi­ska­dals­ba­nan och Halm­stad-näs­sjö­ba­nan för att des­sa ska kun­na va­ra kon­kur­rens­kraf­ti­ga al­ter­na­tiv för så­väl ar­bet­soch stu­die­pend­ling som för gods­trans­por­ter. På Mar­ka­rydsba­nan be­hövs åt­gär­der för att kun­na star­ta per­son­tra­fik som är at­trak­tiv för re­se­nä­rer­na. Ba­ra sum­man för åt­gär­der­na på des­sa ba­nor hand­lar om mil­jard­be­lopp. Dess­utom finns sto­ra be­hov på Väst­kust­ba­nan där i förs­ta hand dub­bel­spå­ret ge­nom Var­berg och om­bygg­nad av Halm­stad C är för­ut­sätt­ning­ar­na för att mö­ta de öka­de be­ho­ven av tra­fi­ke­ring på Väst­kust­ba­nan i ett väx­an­de Hal­land.

IN­FRA­STRUK­TU­REN ÄR EN av för­ut­sätt­ning­ar­na för till­växt och ut­veck­ling i he­la Hal­land. Fle­ra fö­re­tag i Hal­land in­ve­ste­rar och väx­er och vi­sar att in­te minst de öst-väst­li­ga vägar­na är otill­räck­li­ga för att mö­ta ex­pan­sio­nen. Re­ge­ring­en mås­te se kopp­ling­en mel­lan en väl fun­ge­ran­de in­fra­struk­tur och till­växt och ut­veck­ling och för­ut­sätt­ning­ar­na för det i he­la lan­det och i he­la Hal­land.

Hal­land är till­de­la­de ung­e­fär 100 mil­jo­ner kro­nor per år i den re­gi­o­na­la in­fra­struk­tur­pla­nen, som sträc­ker sig över 12 år. Be­ho­ven av sats­ning­ar på in­fra­struk­tur är mång­dub­belt stör­re. Med re­ge­ring­ens till­del­ning till in­fra­struk­tu­ren kom­mer stan­dar­den på många järn­vä­gar och vägar fort­sät­ta att för­säm­ras. I Hal­land vi­sar sig det­ta all­ra tyd­li­gast på de öst-väst­li­ga för­bin­del­ser­na dit peng­ar­na säl­lan räc­ker.

Re­ge­ring­en mås­te se be­ho­ven av sats­ning­ar på in­fra­struk­tur i he­la lan­det och kraf­tigt öka an­sla­gen så att även re­gi­o­nalt vik­ti­ga järn­vä­gar och vägar kan bli ak­tu­el­la för sats­ning­ar och upp­rust­ning­ar. De ök­ning­ar som re­ge­ring­en pre­sen­te­rat är otill­räck­li­ga. Ett väx­an­de Hal­land är en till­gång för he­la lan­det och ge­ne­re­rar vik­ti­ga skat­tein­täk­ter för sta­ten. Re­ge­ring­ens po­li­tik och otill­räck­li­ga re­sur­ser till in­fra­struk­tur är ett di­rekt hot mot till­växt och ut­veck­ling. Det är hög tid för re­ge­ring­en att vak­na ur sin pas­si­vi­tet!

FÖR OSS I Cen­ter­par­ti­et hand­lar det om att he­la lan­det och he­la Hal­land ska le­va.

Hen­rik Ore­torp (C) di­strikts­ord­fö­ran­de Cen­ter­par­ti­et i Hal­land Ka­rin Åkes­son (C)

vice ord­fö­ran­de

Christo­fer Ber­gen­block (C)

vice ord­fö­ran­de

Bild: ANNIKA KARLBOM

VAR­BERGS STA­TION. Re­ge­ring­ens pas­si­vi­tet kring un­der­håll och ut­veck­ling av de re­gi­o­na­la ba­nor­na ris­ke­rar att drab­ba tåg­tra­fi­ken ne­ga­tivt i sto­ra de­lar av lan­det och in­te minst i Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.