Fa­mil­jens Hus­får nytt liv

NYSATSNING: UTBILDAD PERSONAL STÖDJER BARNFAMILJER Po­li­ti­ker och tjäns­te­män pra­tar sig var­ma om hur bra det är med fa­mil­je­cen­tra­ler. I går fi­ra­des ny­sats­ning­en för Var­bergs en­da - Fa­mil­jens Hus på Håsten.

Hallands Nyheter - - Varberg - Fred­rik Lars­son 010-471 53 67 ∙ fred­rik.lars­son@hn.se

En fa­mil­je­cen­tral är ett sätt att stöd­ja bå­de för­äld­rar och barn, så att den förs­ta ti­den till­sam­mans blir så bra som möj­ligt.

Verk­sam­he­ten vän­der sig till barn från 0 till 6 år. Det är som en öp­pen för­sko­la med allt vad det in­ne­bär med ut­bil­da­de för­s­kol­lä­ra­re.

MEN DEN STO­RA skill­na­den är att fa­mil­je­cen­tra­len är ett sam­ar­be­te som även om­fat­tar bå­de vård­cen­tra­len Håsten och so­ci­al­för­valt­ning­en.

På Fa­mil­jens Hus kom­mer det där­för att ar­be­ta bå­de Bvc-sjuk­skö­ters­kor och so­ci­al­sek­re­te­ra­re.

Lo­ka­ler­na på Håstens torg har to­tal­re­no­ve­rats och det har köpts in nya möb­ler och lek­sa­ker.

Att den här ny­sats­ning­en blir av be­ror till stor del på Krist­de­mo­kra­ter­na i Var­berg.

Kerstin Hurtig, par­ti­ets grupple­da­re i Var­berg, med plats i kom­mun­sty­rel­sen, har dri­vit frå­gan om fa­mil­je­cen­tra­ler hårt och till slut fått ige­nom si­na idéer.

– Det är jät­te­ro­ligt för vi tyc­ker att fa­mil­je­cen­tra­ler är su­ve­ränt. Nu hop­pas vi på att det blir fler i kom­mu­nen, sä­ger hon.

HURTIG TAR UPP sa­ker som att al­la är väl­kom­na till Fa­mil­jens Hus, att det är ge­men­skaps­främ­jan­de och att det på ett en­kelt sätt går att kom­ma i kon­takt med utbildad personal med in­rikt­ning mot barn.

– Det vi in­ve­ste­rar för vå­ra barn är väl­digt vik­tigt, att vi i fö­re­byg­gan­de syf­te ger al­la möj­lig­he­ter

att få bra upp­växt­för­hål­lan­den, då har vi vun­nit väl­digt myc­ket, me­nar Hurtig.

ANGELICA SPÅNG, mam­ma till två barn, sä­ger att det be­ty­der oer­hört myc­ket att det finns en mö­tes­plats för för­äld­rar dit al­la är väl­kom­na.

– Jag är in­flyt­tad till Var­berg och har träf­fat många nya män­ni­skor på det här sät­tet. Det är of­ta nya barn och mam­mor när man kom­mer hit.

– Jag mär­ker även på min son Le­on att han tyc­ker det är ro­ligt att träf­fa and­ra.

Fa­mil­je­cen­tra­len på Håsten är ef­ter­läng­tad. Se­nas­te åren har Var­bergs kom­mun stängt ner två öpp­na för­sko­lor, en på Sör­se och en på Väst­ra Vall­ga­tan.

Barnfamiljer har va­rit hän­vi­sa­de till kyr­kans verk­sam­he­ter när det gäl­ler öp­pen för­sko­la.

Så frå­gan är om ny­sats­ning­en på Fa­mil­jens Hus i Håsten är nå­got att sit­ta nöjd med. Det är näm­li­gen den en­da i he­la Var­berg.

För­s­kol­lä­rar­na Li­se-lot­te Rag­nars­son och Ag­ne­ta Carlste­in Abra­hams­son upp­fatt­ning är att det bor­de fin­nas fler.

– En i var­je stör­re stads­del vo­re bra, sä­ger de.

”Det vi in­ve­ste­rar för vå­ra barn är väl­digt vik­tigt, att vi i fö­re­byg­gan­de syf­te ger al­la möj­lig­he­ter att få bra upp­växt­för­hål­lan­den”

KERSTIN HURTIG (KD)

FULLT HUS. Ny­in­vig­da Fa­mil­jens Hus på Håsten loc­ka­de fler ny­bliv­na fa­mil­jer un­der in­vig­ning­en.

Bild: ANNIKA KARLBOM

Mer på web­ben! Se fler bil­der på hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.