Man ho­ta­de att spränga po­li­ser

Hallands Nyheter - - Varberg - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

En drog­på­ver­kad man var in­te nöjd med po­li­sen om­hän­der­ta­gan­de – och ho­ta­de dem med våld. Nu döms han vid Var­bergs tings­rätt.

Den 25 april för­ra året lar­ma­des tre po­li­ser ut för att om­hän­der­ta en drog­på­ver­kad man i Var­berg.

UN­DER BILFÄRDEN TILL och från vård­cen­tra­len ho­ta­de den 31-åri­ge man­nen samt­li­ga po­li­ser gång på gång. Han ha­de bland an­nat sagt att han skul­le brän­na ner de­ras hem samt skju­ta, slå och spränga po­li­ser­na.

31-åring­en döm­des på tis­da­gen för hot mot tjäns­te­män och ringa nar­ko­ti­kabrott till skydds­till­syn med sam­hälls­syn i 40 tim­mar.

HAN SKA ÄVEN be­ta­la ska­de­stånd till två av po­li­ser­na. En­ligt Var­bergs tings­rätt ha­de ho­ten rik­tats mot de­ras ”pri­va­ta sfär” och där­för ska 31-åring­en be­ta­la 5 000 kro­nor till var och en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.