Ren­sad bäck ska stin­ka mind­re

Hallands Nyheter - - Varberg -

VEDDIGE: Full­mäk­ti­ge­le­da­mo­ten An­ders Frie­be (S) har sla­git larm till kom­mu­nen an­gå­en­de Vabrän­na­bäc­ken, som rin­ner strax nord­ost om Veddige. Bäc­ken luk­tar tid­vis il­la och många av de bo­en­de i om­rå­det störs av stan­ken. Frie­be fö­re­slår i en mo­tion att kom­mu­nen ska se till att bäc­ken ren­sas och för­ses med ste­nar i bot­ten så att sy­re­till­för­seln ökar och stan­ken kan mins­kas. Kom­mu­nen har pas­sat ären­det till det kom­mu­na­la Va-bo­la­get Vi­vab som sä­ger att de ren­sa­de bäc­ken för­ra året. Sten­lägg­ning är in­te ak­tu­ellt, med­de­lar Vi­vab. Med det­ta svar var An­ders Frie­be nöjd, när mo­tio­nen han­te­ra­des i full­mäk­ti­ge för­ra vec­kan.

– De bo­en­de har kla­gat i fle­ra år men de tyck­te in­te att det hän­de nå­got och då bad de mig hjäl­pa till. Så jag skrev en mo­tion och nu har ju bäc­ken ren­sats och ska ren­sas fram­ö­ver, och det är ju bra, kom­men­te­rar An­ders Frie­be be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.