Stugä­ga­re hit­ta­de tjuv­göm­ma i sko­gen

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: På tis­dags­mor­go­nen an­mäl­des sju in­brott i stu­gor i Påsk­ber­gets ko­lo­ni­om­rå­de i Var­berg. Bland an­nat ha­de tju­ven el­ler tju­var­na stu­lit al­ko­hol och ett luft­ge­vär. Men vid 18-ti­den sam­ma dag ha­de en stor del av stöld­god­set hit­tat till­ba­ka till si­na äga­re igen.

– En av de drab­ba­de stugä­gar­na ha­de va­rit ute och le­tat ef­ter gods i sko­gen och hit­tat tjuv­göm­man. Ett luft­ge­vär fanns bland det upp­hit­ta­de god­set, sä­ger Per-alex­an­der Trep­tow, sta­tions­in­spek­tör i Var­berg.

Ing­en per­son är i nu­lä­get gri­pen för stöl­der­na. Men po­li­sen har spår att job­ba vi­da­re med.

– Det har gjorts iakt­ta­gel­ser an­gå­en­de per­so­ner som va­rit där, sä­ger Trep­tow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.