Någ­ra rös­ter om: Niclas Wil­helms­son

Hallands Nyheter - - Varberg -

Malin Wil­helms­son, fru: – Niclas är väl­digt en­vis och mål­med­ve­ten. Har han be­stämt sig för en sak så ge­nom­för han det. – Han är in­te den som lig­ger på soff­loc­ket, ut­an har all­tid någon­ting på gång. Han har svårt att ba­ra sit­ta still. – Vi har tre barn och tje­jer­na krä­ver sitt. Niclas är in­ne­ban­dy­le­da­re för mel­lan­tö­sen. – På fri­ti­den är han ute myc­ket. Nu har han li­te ont i knä­et och kan in­te springa så of­ta. Han spe­lar li­te ten­nis. – Han har svårt att kopp­la bort job­bet när han är le­dig. Klas Karls­son, barn­doms­kom­pis: – Niclas är en pe­dant, det kan man sä­ga ut­an att över­dri­va. I in­ne­ban­dy­lands­la­get de­la­de han rum med Mat­te Forlsund och då var hal­va rum­met ett världs­krig, i and­ra hal­van låg sa­ker­na med mil­li­me­ter pre­ci­sion. – När det är fest sit­ter han in­te i hör­net. Niclas gil­lar att va­ra i cent­rum. Lou­i­se Le­jestrand, ar­betskol­le­ga: – Vi har gjort fle­ra events till­sam­mans och jag kän­ner att man all­tid kan li­ta på ho­nom. Jag skul­le vil­ja kal­la ho­nom möj­lig­he­ter­nas mäs­ta­re då han all­tid är lös­nings­fo­ku­se­rad, orädd och engagerad i al­la si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.