Stort in­tres­se för mar­ken i Him­le

Var­bergs kom­mun har kon­takt med äga­ren om att kö­pa mar­ken i Him­le. – Vi har haft li­te dis­kus­sio­ner, sä­ger Mag­nus Sjö­berg på sam­hälls­ut­veck­lings­kon­to­ret.

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Äga­ren till stug­byn i Him­le, Pi­er­re Ha­ramb, har pla­ner på att säl­ja. En av de som vi­sat in­tres­se för den 309 000 kvadrat­me­ter sto­ra tom­ten är Var­bergs kom­mun.

– DET STÄMMER. Vi har ju ett upp­drag lig­gan­des till tjäns­te­män att be­va­ka al­la mark­för­sälj­ning­ar som är på gång. Vi har frå­gat och le­gat på li­te om den mar­ken, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-char­lot­te Sten­kil (M). Var­för då?

– Det lig­ger i ett stra­te­giskt om­rå­de nä­ra mo­tor­vä­gen som man kan få fart på. Det är ett ut­märkt lä­ge att få fram­ti­da fö­re­tagse­ta­ble­ring­ar på. Men jag tror sä­kert att det finns fler som är in­tres­se­ra­de, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil.

MAG­NUS Sjö­berg på sam­hälls­ut­red­nings­kon­to­ret sä­ger att kom­mu­nen haft in­le­dan­de dis­kus­sio­ner med säl­ja­ren Pi­er­re He­ramb.

– Men vi har in­te kom­mit så långt i för­hand­ling­ar­na. Först och främst ska vi kom­ma över­ens om en vär­de­ring och ett pris som al­la är nöj­da med, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.