Lia Hof ska av­veck­las re­dan nu

Hallands Nyheter - - Nyheter - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

De se­nas­te må­na­der­na har Migrationsverket sagt upp av­ta­len med näs­tan al­la asyl­bo­en­den i Fal­ken­bergs kom­mun. Nu har myn­dig­he­ten svängt även vad gäl­ler Lia Hof. Se­nast den 9 ju­ni ska bo­en­det va­ra tömt. Men de bo­en­de har in­te fått nå­got be­sked om vart de ska ta vägen.

Ti­di­ga­re har det sagts att asyl­bo­en­det på Lia Hof ska av­veck­las i höst. Det nu­va­ran­de av­ta­let med Migrationsverket lö­per till den 20 sep­tem­ber.

Men för­ra vec­kan kom ett nytt be­sked från Migrationsverket. Bo­en­det bör­jar av­veck­las re­dan den 22 maj och se­nast den 9 ju­ni ska Lia Hof va­ra helt tömt på asyl­sö­kan­de.

– Vi var med­vet­na om att en av­veck­ling var på gång. Men att det skul­le ske så snart kom som li­te av en chock, sä­ger Lin­da Pe­ters­son, de­lä­ga­re och plats­chef på Lia Hof.

EN­LIGT CARL HEDBERG, en­hets­chef på Migrationsverket i Halm­stad är det ingen­ting kons­tigt med det.

– Det står i kon­trak­tet att det kan sä­gas upp med två vec­kors var­sel, sä­ger han.

Bak­grun­den till be­slu­tet är att be­ho­vet av pri­va­ta asyl­bo­en­den har mins­kat i takt med att allt fär­re sö­ker asyl i Sve­ri­ge.

Fa­ti­ma Ho­jeij till­hör de som tving­as flyt­ta. Hon har bott på Lia Hof se­dan hon kom till Sve­ri­ge med si­na tre barn för ett år och sju må­na­der se­dan och sök­te asyl.

HEMMA I LIBANON ar­be­ta­de hon som lä­ra­re i eng­els­ka och se­dan i hös­tas hjäl­per hon till med språk­stöd på Katri­ne­bergs folk­hög­sko­la.

– He­la mitt liv och al­la jag kän­ner i Sve­ri­ge finns i Hal­land, sä­ger hon.

Hon tyc­ker att två sa­ker är sär­skilt oge­nom­tänkt med Mi­gra­tions­ver­kets nya be­slut. För det förs­ta att flyt­ten ska ge­nom­fö­ras in­nan bar­nens skol­ter­min är slut. För det and­ra att de ska flyt­tas mitt un­der ra­ma­dan, som bör­jar den 27 maj.

– Då fas­tar många av oss 20 tim­mar om dyg­net och kom­mer att va­ra väl­digt tröt­ta. Jag tyc­ker de bor­de re­spek­te­ra det och för­står in­te var­för de ska gö­ra det här just då, sä­ger Fa­ti­ma Ho­jeij.

HON HAR ORGANISERAT en nam­nin­sam­ling med hopp om att flyt­ten ska se­na­re­läg­gas. Över hund­ra bo­en­de har skri­vit un­der.

Det råder ock­så en stor oro om vart de ska flyt­tas. Det ryk­tas att det kan bli nå­gon­stans långt norrut.

Carl Hedberg kan in­te ge nå­got be­sked om den sa­ken. Migrationsverket vet in­te själ­va än.

– Det lig­ger någ­ra steg fram i pro­ces­sen. Först ska vi tit­ta på om någ­ra av de bo­en­de har sär­skil­da be­hov som gör att de bör stan­na kvar i när­om­rå­det. Se­dan skic­kas al­la upp­gif­ter till vår en­het i Norr­kö­ping som tit­tar på var det finns le­di­ga plat­ser, sä­ger han. In­ne­bär det att det kan fin­nas möj­lig­het för till ex­em­pel fa­mil­jer med skol­barn att få stan­na kvar i Hal­land?

– Det är svårt att sva­ra på. Vis­ser­li­gen upp­står det he­la ti­den le­di­ga plat­ser i vårt om­rå­de. Men jag kan in­te sä­ga om de kom­mer gå till per­so­ner som bor på Lia Hof el­ler de som bor på nå­gon av de and­ra an­lägg­ning­ar­na som av­veck­las sam­ti­digt, sä­ger Carl Hedberg.

Bild: HÅKAN JOHANSSON/ARKIV

ORO. För Lin­da Pe­ters­son, de­lä­ga­re och plats­chef på Lia Hof, kom mi­gra­tions­ver­kets nya be­slut som en mind­re chock. Bland de bo­en­de är oron stor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.