10 TIPS: Tänk på det här när du ska hy­ra ut

Hallands Nyheter - - Nyheter - Käl­la: VIL­LAÄ­GAR­NAS RIKS­FÖR­BUND

”Om nå­gon or­sa­kar ska­da täc­ker in­te hem­för­säk­ring­en det. Det är en risk man tar.” TE­RE­SE WALLIN­DER, chef för med­lems­råd­giv­ning Vil­laä­gar­nas Riks­för­bund

”Det är ald­rig fel att träf­fa den per­son man ska hy­ra ut till.” LE­NA NILS­SON,

ska­de­chef, Läns­för­säk­ring­ar i Hal­land

Be­stäm hur många bo­en­de du kan ac­cep­te­ra i ditt hem. Ta re­da på vad som är skä­lig hy­ra. Se över för­säk­rings­skyd­det – kon­trol­le­ra vil­ka krav ditt för­säk­rings­bo­lag stäl­ler för att din hem- och villa­för­säk­ring ska gäl­la. Sätt dig in i skat­te­reg­ler­na. Ta re­fe­ren­ser och kon­trol­le­ra per­son­upp­gif­ter på din hy­res­gäst.

Kon­trol­le­ra din hy­res­gästs be­tal­nings­för­må­ga. * Om du vill kan du upp­rät­ta en in­ven­ta­ri­e­för­teck­ning som hy­res­gäs­ten får skri­va un­der.

* Gör en be­sikt­ning vid in­flytt och ut­flytt – låt hy­res­gäs­ten skri­va un­der.

* Kom över­ens med hy­res­gäs­ten om att den­ne ska be­ta­la en de­po­si­tion.

* Upp­rät­ta hy­res­kon­trakt.

Bild: VIL­LAÄ­GAR­NAS RIKS­FÖR­BUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.