Fak­ta: Migrationsverket av­veck­lar bo­en­den

Hallands Nyheter - - Nyheter - Käl­la: MIGRATIONSVERKET

* Lia Hof är ba­ra ett av drygt 260 asyl­bo­en­den runt om i lan­det som Migrationsverket av­veck­lar un­der 2017. * Den ge­men­sam­ma näm­na­ren är att de är ”till­fäl­li­ga bo­en­den” som Migrationsverket hand­lat upp de se­nas­te två åren. * Bak­grun­den upp­ges fram­förallt va­ra att an­ta­let per­so­ner som sö­ker asyl i Sve­ri­ge har mins­kat. 2015 sök­te ung­e­fär 160 000 per­so­ner asyl i Sve­ri­ge. 2016 var mot­sva­ran­de siff­ra cir­ka 29 000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.