”För­står att det stic­ker i ögo­nen”

Fi­nans­mark­nads­mi­nis­tern för­står ils­ka över bank­vins­ter

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Ban­ker­nas vins­ter på bolå­nen steg till ny re­kord­ni­vå un­der förs­ta kvar­ta­let.

– Jag för­står att det stic­ker i ögo­nen på många, sä­ger fi­nans­mark­nads­mi­nis­ter Per Bolund (MP).

Mar­gi­na­len var i mars 1,72 pro­cent, en­ligt en ny ut­räk­ning från Fi­nansin­spek­tio­nen (FI). Se­nast FI re­do­vi­sa­de mar­gi­na­len, vid års­skif­tet, var den 1,73 pro­cent. Men i snitt låg ni­vån hög­re än ti­di­ga­re re­kord­ni­vå.

– Snit­tet för kvar­ta­let var hög­re än un­der fjär­de kvar­ta­let för­ra året, sä­ger Hen­rik Lars­son, ana­ly­ti­ker på Fi­nansin­spek­tio­nen.

– Jag för­står att det stic­ker i ögo­nen på många, att ban­ker­na gör så sto­ra vins­ter och att mar­gi­na­ler­na är så höga som de är, sä­ger Per Bolund.

Han upp­ma­nar kun­der­na att va­ra mer ak­ti­va.

–Ett ex­em­pel är att by­ta bank, det kan man få ner kost­na­der­na gans­ka re­jält på.

Men att an­vän­da den stat­li­ga ban­ken SBAB som pris­pres­sa­re är ing­et re­ge­ring­en tänker gö­ra.

– Den ska ver­ka på mark­nads­mäs­si­ga grun­der, sä­ger Bolund.

Ban­ker­na har i ge­nom­snitt en ne­ga­tiv fi­nan­sie­rings­kost­nad för de peng­ar som de se­na­re lå­nar ut till bolå­ne­ta­gar­na. FI be­räk­nar ban­ker­nas mar­gi­na­ler som ut­lå­nings­rän­tan mi­nus den eg­na upp­lå­nings­kost­na­den.

Mot slutet av kvar­ta­let har ban­ker­na fått nå­got hög­re upp­lå­nings­kost­na­der.

– Det har ban­ker­na sva­rat på ge­nom att hö­ja ut­lå­nings­rän­tor­na, sä­ger Hen­rik Lars­son.

De se­nas­te årens re­jält höj­da mar­gi­na­ler på bolå­nen för­kla­ras till viss del av tuf­fa­re reg­ler, ban­ker­na be­hö­ver hålla mer eget ka­pi­tal för att ha buf­fer­tar vid even­tu­el­la kri­ser.

– Men det för­kla­rar in­te he­la upp­gång­en, det finns en be­ty­dan­de del som vi in­te kan för­kla­ra. Då ser vi att ban­ker­na ver­kar pris­sät­ta bolå­nen li­te hög­re, sä­ger Lars­son.

”En ex­tremt pro­vo­ce­ran­de siff­ra”, skri­ver Håkan Lars­son, bo­en­de­ek­o­nom på Vil­laä­gar­na, till TT.

Se­dan FI bör­ja­de mä­ta lig­ger snit­tet strax un­der en pro­cent, i dag allt­så 1,72 pro­cent.

”Ban­ker­na täl­jer verk­li­gen guld på si­na lo­ja­la kun­der och läg­ger sig ex­tremt nä­ra varand­ra när de sät­ter bolå­ne­rän­tor­na. Det gör det svårt för kun­der­na att kun­na för­hand­la ner rän­tan”, skri­ver Håkan Lars­son.

Ban­ker­na är in­te jät­te­pig­ga på att sva­ra på frå­gor, mer än möj­li­gen skrift­ligt. Nor­de­as bolå­ne­chef Mi­chael Skytt tar sig än­då tid.

– Ja, vi tjä­nar bra på bolå­nen ... fast ban­ker­nas fi­nan­sie­rings­kost­na­der ser oli­ka ut, det är svårt att sä­ga nå­got ge­ne­rellt om al­la ban­ker, sä­ger Skytt.

Ol­le Lind­ström/tt

Mars 2017: 1,72 pro­cen­ten­he­ter

FOTO: NOELLA JOHANSSON/TT

Per Bolund (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.