Björ­klund ra­sar mot vinst­tak: ”So­ci­a­lism”

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Re­ge­ring­ens ut­re­da­re an­ser att ett vinst­tak är nöd­vän­digt för att hö­ja kva­li­tén i väl­fär­den.

Al­li­an­sen vill i stäl­let in­fö­ra nya kva­li­tets­krav i vård, skola och om­sorg och ra­sar över ut­red­ning­en.

I hös­tas fö­reslog ut­re­da­ren Il­mar Ree­pa­lu ett vinst­tak för pri­va­ta väl­färds­fö­re­tag. Men han ha­de ock­så fått ett tilläggs­di­rek­tiv om att tit­ta på hur oli­ka kva­li­tets­mått kan för­bätt­ra vård, skola och om­sorg. Det var ett krav från op­po­si­tio­nen som an­ser att ett vinst­tak kvä­ver pri­va­ta al­ter­na­tiv i väl­fär­den och där­med val­fri­he­ten.

Men när Ree­pa­lu pre­sen­te­ra­de sista de­len i sin ut­red­ning fanns inga kon­kre­ta för­slag på kva­li­tets­mått.

Ree­pa­lu an­ser vis­ser­li­gen att det är vik­tigt med fler kva­li­tets­mått, men nö­jer sig med att pe­ka ut om­rå­den där så­da­na mått be­hövs. Han upp­ger att det skul­le krä­vas för myc­ket ad­mi­nist­ra­tion för att föl­ja upp kva­li­tets­mått.

– Mas­sor av sjuk­skö­ters­ke-, lä­kar- och lärar­tim­mar skul­le gå till att fyl­la i de här lis­tor­na och gö­ra de här mät­ning­ar­na, sä­ger Ree­pa­lu.

Han an­ser dess­utom att ett vinst­tak för de pri­va­ta väl­färds­fö­re­ta­gen är nöd­vän­digt för att säk­ra re­sur­ser till höjd kva­li­tet i väl­fär­den.

Li­be­ra­ler­nas Jan Björ­klund häv­dar att re­ge­ring­ens ut­re­da­re har ”mållåst sig på det här med vinst­för­bud” och kal­lar vinst­ta­ket för so­ci­a­lism.

– Det är ju helt ab­surt att det in­te skul­le gå att stäl­la kva­li­tets­krav i sjuk­vård och skola, sä­ger han.

Mo­de­ra­ter­nas eko­no­misk po­li­tis­ke ta­les­per­son Ulf Kris­ters­son har lik­nan­de kri­tik.

– Det här är en för­be­ställd ut­red­ning. Ree­pa­lu viss­te vil­ka slut­sat­ser han skul­le kom­ma fram till och han är emot val­fri­het, sä­ger han.

Ett vinst­tak har i dag ing­et ma­jo­ri­tets­stöd i riks­da­gen. Al­li­ans­par­ti­er­nas bud­skap är att man är vil­li­ga att för­hand­la om kva­li­tets­krav för att för­bätt­ra väl­fär­den, men läg­ger re­ge­ring­en fram ett för­slag om vinst­tak ska man att gö­ra allt för att stop­pa det. (TT)

FOTO: FRED­RIK SANDBERG/TT

Il­mar Ree­pa­lu (th) över­läm­nar ut­red­ning­en till ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.