De­mon­stran­ter in­för dom­stol

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

En mi­li­tär­dom­stol i Ve­ne­zu­e­la har be­slu­tat att 50 per­so­ner som del­ta­git i pro­tes­ter mot re­ge­ring­en ska fri­hets­be­rö­vas, en­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen Fo­ro Pe­nal (Fo­rum för rätt­vi­sa).

Al­fre­do Ro­me­ro, ad­vo­kat vid Fo­ro Pe­nal, upp­ger att det har hål­lits rät­te­gång­ar mot ci­vi­la i fle­ra da­gar.

– Hit­tills har 75 per­so­ner ställts in­för rät­ta i Ve­ne­zu­e­las mi­li­tär­dom­stol. 50 av dem får stan­na i häk­te, sä­ger han.

På bil­den: pro­tes­ter ut­an­för ut­bild­nings­de­par­te­men­tet i Ca­racas i mån­dags. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.