Ame­ri­kansk

Stu­die: Allt fler tjä­nar in­te läng­re mer än si­na för­äld­rar

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Än­da se­dan USA bil­da­des för över 200 år se­dan har dröm­men om en stän­digt sti­gan­de lev­nads­stan­dard va­rit le­van­de.

Nu ver­kar dock dröm­men va­ra på väg att fal­na. An­de­len ame­ri­ka­ner som tjä­nar mer än si­na för­äld­rar har näs­tan hal­ve­rats se­dan 1940.

Det fram­går av en ny stu­die som pub­li­ce­ras i Sci­ence.

Fors­kar­na, som har letts av na­tio­na­le­ko­no­men Raj Chet­ty vid Stan­ford Uni­ver­si­ty i Ka­li­for­ni­en, har kom­bi­ne­rat folk­räk­nings- och tax­e­rings­upp­gif­ter för per­so­ner föd­da i USA mel­lan 1940 och 1984.

Se­dan har man jäm­fört hur många som, vid 30 års ål­der, tjä­nat mer peng­ar än vad de­ras för­äld­rar gjor­de vid sam­ma ål­der.

Det­ta är en oer­hört vik­tig del av den ame­ri­kans­ka iden­ti­te­ten. Än­da se­dan USA grun­da­des 1776 har det bland be­folk­ning­en fun­nits en fast över­ty­gel­se om att al­la som ar­be­tar hårt och tar va­ra på si­na möj­lig­he­ter kom­mer att be­lö­nas med ett bätt­re liv.

Det­ta har gällt al­la män­ni­skor, även de som star­ta­de med två tom­ma hän­der.

I över­ty­gel­sen har ock­så in­gått att lev­nads­stan­dar­den ska öka för var­je ge­ne­ra­tion. Bar­nen ska all­tid hö­ja sig ett snäpp över för­äld­rar­na.

Om det har fun­ge­rat så är sä­kert tvek­samt, men dröm­men har hål­lits vid liv, ge­ne­ra­tion ef­ter ge­ne­ra­tion.

Nu är dock dröm­men på väg att fal­na – åt­minsto­ne att dö­ma av den nya stu­di­en.

Re­sul­ta­ten vi­sar att näs­tan al­la, 92 pro­cent, av per­so­ner­na som föd­des 1940 ef­ter 30 år tjä­na­de mer än vad de­ras för­äld­rar gjort vid 30 års ål­der.

De som föd­des 1984 har där­e­mot lyc­kats säm­re, re­la­tivt sett. Ba­ra 50 pro­cent tjä­na­de mer än si­na för­äld­rar vid 30.

För att kun­na jäm­fö­ra inkomster över en så lång tids­rymd har hän­syn ta­gits till in­fla­tio­nen över tid, och al­la sum­mor har om­räk­nats till dol­larns vär­de år 2014.

En när­ma­re gransk­ning av siff­ror­na av­slö­jar att in­komst­rör­lig­he­ten – hur stor an­del av be­folk­ning­en som tjä­nar mer än si­na för­äld­rar – föll som mest i det så kal­la­de rost­bäl­tet i nor­ra Mel­lan­väs­tern, i del­sta­ter­na In­di­a­na, Il­li­no­is, Michi­gan och Ohio, me­dan den mins­ta ned­gång­en no­te­ra­des i de väl­må­en­de del­sta­ter­na Mas­sachu­setts och New York i nord­öst­ra USA.

Det­ta är kans­ke in­te så märk­ligt. I nor­ra Mel­lan­väs­tern har många in­du­stri­er – bi­lar, stål, järn – lagts ned el­ler ban­tats. Job­ben har för­svun­nit och med dem in­koms­ter­na.

Å and­ra si­dan har även de väl­må­en­de del­sta­ter­na på­ver­kats starkt av den all­män­na tren­den, och skill­na­der­na mel­lan ex­em­pel­vis New York och Michi­gan är in­te sär­skilt sto­ra bland per­so­ner som föd­des på 1980ta­let. I New York tjä­na­de 55 pro­cent av des­sa mer än si­na för­äld­rar, i Michi­gan 45 pro­cent.

Vad är or­sa­ken till den dyst­ra tren­den? En möj­lig för­kla­ring är att den eko­no­mis­ka till­väx­ten har av­ta­git de se­nas­te de­cen­ni­er­na, en an­nan att vis­sa ty­per av jobb in­te be­ta­lar sig li­ka bra läng­re. De som föd­des på 1940-ta­let kun­de räk­na med ett hyf­sat väl­be­talt jobb, även om de sak­na­de hög­re ut­bild­ning. Så är in­te läng­re fal­let.

Den vik­ti­gas­te or­sa­ken är dock, en­ligt fors­kar­na, den väx­an­de eko­no­mis­ka ojäm­lik­he­ten. In­koms­ter­na har stag­ne­rat för vis­sa grup­per, me­dan de ba­ra ökat mått­ligt för and­ra. De ri­kas­te har där­e­mot bli­vit än­nu ri­ka­re.

Om in­komst­för­del­ning­en i USA ha­de va­rit oför­änd­rad se­dan 1940-ta­let ha­de an­de­len per­so­ner som tjä­nat mer än si­na för­äld­rar fort­fa­ran­de va­rit myc­ket hög, cir­ka 80 pro­cent. Då ha­de den ame­ri­kans­ka dröm­men fort­fa­ran­de va­rit i all­ra högs­ta grad le­van­de.

Det räc­ker med and­ra ord in­te att ba­ra hö­ja till­väx­ten för att lö­sa pro­ble­met. Det krävs san­no­likt ock­så att till­väx­ten för­de­las mer jäm­likt. Ris­ken finns att pre­si­dent Do­nald Trumps pla­ne­ra­de skat­te­sänk­ning­ar för­vär­rar den rå­dan­de tren­den.

Ro­land Johansson/tt

FOTO: CLAIRE GALOFARO/AP/ARKIV

Tungt. Den ar­bets­lö­se fö­re det­ta gruv­ar­be­ta­ren Bill Pra­ter sät­ter upp en valaf­fisch för då­va­ran­de pre­si­dent­kan­di­da­ten Do­nald Trump på sitt sta­ket. Do­nald Trump fick många rös­ter bland män­ni­skor som ti­di­ga­re ar­be­tat in­om gruv­nä­ring och tung in­du­stri, men som nu har svårt att för­sör­ja sig. De se­nas­te de­cen­ni­er­na har sett väx­an­de klyf­tor i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.