Fak­ta: Den ame­ri­kans­ka dröm­men

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Ter­men ”Ame­ri­can Dream” myn­ta­des av för­fat­ta­ren Ja­mes Truslow Adams 1931.

I boken The Epic of Ame­ri­ca skrev han att det är en ”dröm om ett land där li­vet blir bätt­re och ri­ka­re och mer me­nings­fullt for al­la män­ni­skor, med möj­lig­he­ter för al­la ut­i­från de­ras för­må­ga och pre­sta­tio­ner”.

Del­vis ha­de han häm­tat in­spi­ra­tion från tex­ten i USA:S själv­stän­dig­hets­för­kla­ring.

Ter­men byg­ger på fö­re­ställ­ning­en att al­la med­bor­ga­re i USA kan bli fram­gångs­ri­ka, oav­sett vil­ken sam­hälls­klass de till­hör. Den hör till de vik­ti­gas­te de­lar­na av den ame­ri­kans­ka iden­ti­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.