Wi­fi till träd­gård och stu­ga

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - @wie­sel­gren på Twit­ter EVA WIE­SEL­GREN

Räc­ker ditt tråd­lö­sa nät in­te ut i träd­går­den? Är det ing­en täck­ning i frig­ge­bo­den? En wi­fi-re­pe­a­ter kans­ke kan lö­sa pro­ble­met.

På som­ma­ren vill vi kun­na sur­fa i träd­går­den med. Den som skaf­fat bra bred­band till sin vil­la vill för­stås kun­na ut­nytt­ja det även ut­om­hus.

Och när det kom­mer över­natt­nings­gäs­ter känns det lyx­igt att kun­na er­bju­da wi­fi även i frig­ge­bo­den.

EN ENKEL LÖSNING om in­te rou­tern har till­räck­lig räck­vidd är att skaf­fa en wi­fi-re­pe­a­ter, en li­ten pryl som fång­ar upp wi­fi-signalen och skic­kar den vi­da­re. En enkel så­dan kos­tar någ­ra hund­ra­lap­par. De fles­ta är gjor­da för in­om­hus­bruk, för att för­stär­ka wi­fi-signalen in­ne i hu­set, men pla­ce­ras de vid ett föns­ter el­ler nä­ra en yt­ter­vägg kan de skic­ka signalen ut ur hu­set ock­så.

DET FINNS MÅNGA mär­ken och mo­del­ler. De mins­ta sätts di­rekt i ett elut­tag. Om re­pe­a­tern och din tråd­lö­sa rou­ter har stöd för wps (det har de fles­ta) blir in­stal­la­tio­nen myc­ket enkel. Du tryc­ker på en knapp på rou­tern och sen på en knapp på re­pe­a­tern så kopp­las de ihop au­to­ma­tiskt. Du kan se­dan pro­va att pla­ce­ra re­pe­a­tern på oli­ka stäl­len och se vad som fun­ge­rar.

Det går att flyt­ta den till oli­ka plat­ser ef­ter be­hov. Men den mås­te ha bra kon­takt med wi­fi-nä­tet om det ska bli bra re­sul­tat.

Wi­fi-re­peat­rar säljs i heme­lekt­ro­nik­af­fä­rer.

OM DU IN­TE har bred­band men än­då vill bju­da som­ma­rens gäs­ter på surf kan du all­tid de­la med dig av din in­ter­netupp­kopp­ling i mo­bi­len. Välj in­ter­net­del­ning i mo­bi­lens in­ställ­ning­ar och ge ditt nät ett bra namn och lö­senord. När du får gäs­ter som vill sur­fa sät­ter du på in­ter­net­del­ning­en och lå­ter dem an­slu­ta till ditt wi­fi-nät.

FRI SURF ÄR spe­ci­ellt upp­skat­tat av ut­länds­ka gäs­ter. Även om ro­a­mingav­gif­ten in­om EU för­svin­ner helt 15 ju­ni är det in­te gra­tis att sur­fa. Tax­an blir sam­ma som i hem­lan­det, och al­la har in­te bil­lig surf.

Vill du ha mo­bilt bred­band ut­an att att de­la från din te­le­fon finns små smi­di­ga 4G-rout­rar att kö­pa. Bå­de så­da­na som sätts di­rekt i elut­tag och bat­te­ri­driv­na som du kan ta med dig på ut­flyk­ten. De krä­ver sim-kort och kan kö­pas från ope­ra­tö­rer­na. Jäm­för vill­ko­ren. Ska du ba­ra an­vän­da det ibland är kon­tant­kort of­ta bil­li­ga­re än abon­ne­mang.

Bild: EVA WIE­SEL­GREN

TRÅDLÖST. Det blev bätt­re sig­nal med re­pe­a­tern i fönst­ret än i ett väggut­tag. Man får pro­va sig fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.