Wic vär­var vi­da­re

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

War­berg IC är munt­ligt över­ens med yt­ter­li­ga­re två ny­för­värv, en cen­ter och en mål­vakt. Det ska fin­nas en munt­lig över­ens­kom­mel­se med de bå­da spe­lar­na.

– Vi ska ba­ra träf­fas och skri­va på pappre­na, för­hopp­nings­vis sker det re­dan nån gång den här vec­kan, be­rät­tar sport­che­fen Kimmo Eskelinen.

Den ena fyl­ler 21 i år, den and­ra 23, och bå­da kom­mer från di­vi­sion 1.

– Pro­ble­met är jobb­frå­gan som än­nu in­te är löst, fort­sät­ter Eskelinen.

Med det blir de War­bergs sjät­te och sjun­de ny­för­värv hit­tills och la­get med näst mest in­spe­la­de po­äng i in­ne­ban­dyns högs­ta di­vi­sion nå­gon­sin, rus­tar re­jält för att så snabbt som möj­ligt ta sig till­ba­ka till SSL. Och det finns rum för yt­ter­li­ga­re för­stärk­ning­ar me­nar sport­che­fen.

– Ett par an­fal­la­re till skul­le jag gis­sa att det blir men för­mod­li­gen in­te in­nan maj/ju­ni är över.

SPE­CI­ELLT EN MÅL­VAKT kan tyc­kas bråds­kan­de för War­berg ef­tersom Per Sve­din lagt masken på hyl­lan och det fun­nits osä­ker­het kring Tobias Jern­sand, som just nu be­fin­ner sig i Mi­a­mi och plug­gar af­fär­seng­els­ka. om mål­vak­ten Tobias Jern­sand Men Eskelinen mät­tar osä­ker­he­ten kring Tobias Jern­sand.

– Tobias har kontrakt med oss och blir kvar. Han är jät­te­vik­tig för oss, dels ef­tersom han är var­ber­ga­re men ock­så för att han har va­rit med oss i SSL och fått kän­na på det.

ATT DET FINNS ut­rym­me för ny­för­värv be­ror för­stås på att bå­de Ri­kard Eriks­son och Da­ni­el Kar­lan­der, la­gets po­äng­kung­ar, samt bac­ken Filip Sten­mark har läm­nat la­get. Dess­utom har Victor Fer­ra­re­si ut­tryckt en öns­kan om att få flyt­ta till­ba­ka till Stock­holm.

– Han har kontrakt med oss och inga an­bud har in­kom­mit men det förs dis­kus­sio­ner med en för­e­ning och om vi kan lö­sa det eko­no­miskt kom­mer han att stic­ka, sä­ger Eskelinen.

FÖR WAR­BERG, SOM drog igång med fys­trä­ning­en på tis­da­gen kom­mer, ut­ö­ver ny­för­vär­ven, dess­utom fy­ra styc­ken ju­ni­o­rer att fin­nas med: Philip Subri­ab­re, back, Jo­el Bir­gers­son, for­ward (lil­le­bror till An­ton Bir­gers­son), Pon­tus Re­in­holds­son, cen­ter och unge Ed­win Kör­berg (född 00) som är cen­ter el­ler for­ward.

– De har trä­nat med oss un­der sä­song­en och är i den fa­sen att de kan få va­ra med och kän­na på det. Det är spe­la­re vi tror på, som be­hö­ver tes­ta på li­te hår­da­re fys.

Myc­ket hän­der för War­berg IC. Två ny­för­värv är på in­gång, dis­kus­sio­ner­na med trä­na­ren Ulf Hall­stens­son är in­ne på slut­pur­ten och mål­vakts­frå­gan är på väg att lö­sas.

OM DET BLIR ak­tu­ellt med a-lags­kon­trakt för nå­gon av yng­ling­ar­na åter­står dock att se fram­åt hös­ten. Hur blir det med trä­na­re för er då, blir Ulf Hall­stens­son kvar?

– Det und­rar jag ock­så, skrat­tar Eskelinen. Det har på­gått dis­kus­sio­ner länge med ho­nom och de förs fort­fa­ran­de men jag hop­pas att även det ska kun­na va­ra klart den här vec­kan.

”Tobias har kontrakt med oss och blir kvar. Han är jät­te­vik­tig för oss”

KIMMO ESKELINEN

Bild: VIKTOR AN­DERS­SON

SPANAR VI­DA­RE. Sport­chef Kimmo Eskelinen spar­ka­de igång när wi­car­na tes­ta­de en hin­der­ba­na i Him­le. Fast för­mod­li­gen tänk­te han minst li­ka myc­ket på fler kon­takt­skriv­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.