Halm­stad In­ter in­te med på lis­tan

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINSSON

Halm­stad In­ter ha­de sto­ra di­sci­pli­nä­ra pro­blem på plan 2016. Men finns in­te med i vår sta­tistik ef­tersom man läm­na­de walk over i sista se­ri­e­mat­chen och ute­slöts ur sin se­rie. – Al­la de­ras mat­cher för­svin­ner ur vårt sy­stem och räk­nas som in­te spe­la­de, för­kla­rar di­strikts­che­fen Pe­ter Upp­hoff.

Men klub­ben ha­de sto­ra di­sci­pli­nä­ra pro­blem för­ra sä­song­en och no­te­ra­des bland an­nat för sex grova ut­vis­ning­ar.

Nå­gon sta­tistik från de mat­cher la­get spe­la­de finns in­te. Hal­lands Fot­bolls­för­bund har ing­en och Halm­stad In­ter har ing­en.

Ord­fö­ran­den Lars Jans­son är med­ve­ten om att la­get ha­de pro­blem 2016.

– MEN NU har vi bytt ut näs­tan he­la la­get och vi har en ny och utbildad trä­na­re. Det ha­de vi in­te för­ra året och det kan va­ra en av or­sa­ker­na.

För­e­ning­en star­ta­des 2016 och be­står av asyl­sö­kan­de från he­la Hal­land. Det är ock­så hu­vud­re­kry­te­rings­de­len 2017. Ni ser det in­te som ett pro­blem, att det blir för svårt att upp­rätt­hål­la kun­skap och di­sci­plin?

– Nej och vi kom­mer fort­sät­ta att fo­ku­se­ra på ny­svens­kar som fått up­pe­hålls­till­stånd även om vem som helst är väl­kom­men. Ny trä­na­re är José Ace­ve­do. – Att ha en utbildad trä­na­re är vik­tigt. Det vi ha­de svårt med för­ra sä­song­en var att spe­lar­na och trä­na­ren in­te ha­de kun­skap om reg­ler­na, sä­ger Lars Jans­son.

– Och i år har vi ock­så för­yng­rat la­get, me­del­ål­dern är 18-20 år. Mot mel­lan 25 och 30 år för­ra sä­song­en.

Yng­re spe­la­re är lät­ta­re att lä­ra en­ligt Jans­son.

– RE­DAN NU ser vi en skill­nad i den kun­ska­pen. Och vi ta­lar myc­ket om re­spekt.

Men ef­ter fy­ra om­gång­ar har ni drab­bats av två di­rek­ta ut­vis­ning­ar.

– Det är sam­ma spe­la­re som fått dem. Den förs­ta skul­le in­te ha va­rit ut­vis­ning en­ligt vår trä­na­re och den and­ra var för en hands i straff­om­rå­det. Det är såklart in­te bra och vi ska ta­la med spe­la­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.