Zla­tan: ”Borg den en­de på min ni­vå”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

När Zla­tan Ibra­hi­mo­vic får väl­ja vil­ken svensk han be­und­rar mest blir sva­ret Björn Borg. Ten­nisle­gen­da­ren hyl­las re­jält av Zla­tan i en stor in­ter­vju med Café. – Hans pre­sta­tio­ner trig­gar mig, sä­ger Zla­tan till tid­ning­en.

– Pre­cis som jag kom Björn från ing­en­stans och vi­sa­de att allt är möj­ligt. Han är den en­de som har kom­mit upp i min ni­vå och gjort nå­gon skill­nad.

För Café be­rät­tar Zla­tan Ibra­hi­mo­vic ock­så om sin kär­lek till Sve­ri­ge och in­te minst lug­net i Jämt­land, där han äger två hus.

– Sko­gen och myr­mar­ken där up­pe är helt ma­gisk. Det är lik­som fle­ra kilo­me­ter mel­lan var­je hus. Där får jag va­ra mig själv. Ing­en kän­ner igen mig i sko­gen. Sen gil­lar jag vin­tern mer än man kans­ke kan tro, sä­ger Ibra­hi­mo­vic, som ef­ter kar­riä­ren vill bo nä­ra den svens­ka na­tu­ren.

– Jag har haft så myc­ket folk run­tom­kring mig i så många år. Stor­stä­der, be­tong, bi­lar, av­ga­ser och stress. Jag vill ba­ra va­ra ifred med fa­mil­jen och ha lugn och ro. Och vi är bort­skäm­da i Sve­ri­ge, vi vet in­te hur bra vi har det, sä­ger han.

Ibra­hi­mo­vic ope­re­ra­des ny­li­gen för den svå­ra knä­ska­da som han ådrog sig i Man­ches­ter Uni­teds Eu­ro­pa Le­a­gue-match mot An­der­lecht. Det är oklart när han kan va­ra till­ba­ka på fot­bolls­pla­nen igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.