Lun­dqvist om sva­ga star­ten: ”In­te nöj­da”

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUNDBERG TT

Säms­ta star­ten i en Vm-tur­ne­ring på 21 år – trots stjärn­glan­sen från al­la Nhl-spe­la­re. Tre Kro­nors lag­kap­ten Jo­el Lun­dqvist kon­sta­te­rar: – Det går ut på att vin­na mat­cher, det har vi in­te gjort rik­tigt. Tit­tar man re­sul­tatmäs­sigt så är vi in­te nöj­da alls.

So­len ly­ser vis­ser­li­gen över Köln, men den spri­der ing­en vär­me och Köln­bor­na är or­dent­ligt kläd­da trots att vi nått över en vec­ka in i maj. Tem­pe­ra­tu­ren krav­lar sig pre­cis över två­siff­rigt.

Väd­ret il­lu­stre­rar Tre Kro­nors Vm-start gans­ka bra. Den kun­de ock­så ha va­rit he­ta­re.

FÖRLUSTEN MOT USA i mån­dags kväll, 3–4, gör att Tre Kro­nor ba­ra har vun­nit en av si­na tre förs­ta mat­cher och hop­pet om att vin­na grup­pen är i prin­cip bor­ta. Det blev ju för­lust ef­ter straf­far mot Ryss­land i pre­miä­ren fö­re stor­se­gern över Tyskland.

Det har in­te hänt på 21 år att Tre Kro­nor star­tat en Vm-tur­ne­ring så il­la re­sul­tatmäs­sigt. Den gång­en, 1996 i Wi­en med Kent Fors­berg som för­bunds­kap­ten, ha­de Sve­ri­ge en se­ger över Frank­ri­ke, en oav­gjord mot Nor­ge (för­läng­ning och straf­far ha­de in­te in­förts) och en för­lust mot Tjec­ki­en.

Kap­ten Lun­dqvist, en­de Shl­spe­la­re i ett lag med 16 Nhl-spe­la­re, sä­ger:

– Vi är in­te nöj­da alls re­sul­tatmäs­sigt, se­dan får vi i det här ske­det av tur­ne­ring­en än­då tit­ta mer på hur vi pre­ste­rar och vad som fun­ge­rar och in­te fun­ge­rar. I en så­dan här tur­ne­ring gäl­ler det att ta sig till kvarts­fi­nal och se­dan gö­ra si­na tre bäs­ta mat­cher där­i­från.

– Det får in­te bli för svart. Vi mås­te ta med de bra sa­ker­na och byg­ga på det. Vi ska­pa­de chan­ser för att vin­na mat­chen, vi skju­ter över 40 skott mot USA. Vi är in­te så då­li­ga spel­mäs­sigt, men det gäl­ler att hit­ta sätt att vin­na mat­cher­na ock­så. Vad kän­ner du blir ex­tra vik­tigt att fo­ku­se­ra på fram­ö­ver?

– Of­fen­sivt ska­par vi myc­ket lä­gen, för­svars­spe­let är vik­tigt att det känns tajt och sta­bilt och att vi in­te släp­per till för myc­ket kla­ra chan­ser. Det går ab­so­lut att väs­sa till. Po­wer­play kan bli ef­fek­ti­va­re, box­play ock­så. Det är så­da­na de­tal­jer som of­ta blir av­gö­ran­de, sä­ger han.

EF­TER TRE MAT­CHER på fy­ra da­gar, och två vi­lo­da­gar fram­för sig, tog la­get trä­nings­le­digt på tis­da­gen. Lun­dqvist pla­ne­ra­de att kol­la om­giv­ning­ar­na.

– Vi är någ­ra styc­ken som ska gå runt och ki­ka på stan, vi har in­te haft tid rik­tig för det. Ta det lugnt och häm­ta ny ener­gi, tän­ka på nå­got an­nat, sä­ger han.

”Först och främst gäl­ler det att ta sig till en kvart och se­dan spe­lar det ing­en roll om man är här el­ler i Pa­ris. Det är käns­lan.”

I TABELLEN HAR Sve­ri­ge bå­de Ryss­land och USA fram­för sig nu. En slut­lig tred­je­plats i grup­pen skul­le kun­na be­ty­da Tjec­ki­en, Fin­land el­ler Schweiz som mot­stån­da­re i en kvarts­fi­nal. Och byte av spe­lort till Pa­ris, drygt tre tim­mar med snabb­tåg från Köln. I de två se­nas­te Vm­tur­ne­ring­ar­na har Tre Kro­nor fått flyt­ta till kvarts­fi­na­len – och åkt ur.

– Först och främst gäl­ler det att ta sig till en kvart och se­dan spe­lar det ing­en roll om man är här el­ler i Pa­ris. Det är käns­lan. Det är en mas­sa tuf­fa mat­cher kvar här först.

JO­EL LUN­DQVIST

Nu­me­rärt över­läge. Tre Kro­nor lig­ger ba­ra på åt­ton­de plats i po­wer­play-sta­tisti­ken med sva­ga 18,18 pro­cent (två mål på el­va chan­ser). ”Vi är för be­kvä­ma och spe­lar runt li­te för myc­ket i stäl­let för att skju­ta”, sä­ger bac­ken Oli­ver Ek­man Lars­son.

Bild: JO­EL MARKLUND

KRITISK. ”Vi är in­te nöj­da alls re­sul­tatmäs­sigt, men i en så­dan här tur­ne­ring gäl­ler det att ta sig till kvarts­fi­nal och se­dan gö­ra si­na tre bäs­ta mat­cher där­i­från, sä­ger Jo­el Lun­dqvist, Tre Kro­nors lag­kap­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.