Fak­ta:

Tre nyck­lar för Tre Kro­nor

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Ef­fek­ti­vi­te­ten. Mot klass­mot­stånd som Ryss­land och USA har Tre Kro­nor va­rit all­de­les för in­ef­fek­tivt. Ett mål på 23 skott mot Ryss­land följ­des av tre mål på 42 skott mot USA. Här be­hövs vas­sa­re av­slut och kans­ke yt­ter­li­ga­re nå­got NHL-JA på for­wards­si­dan. Pa­trik Berglund, St Lou­is, skul­le de­fi­ni­tivt va­ra en för­stärk­ning. * Mål­vakts-/för­svars­spe­let. Mål­vak­ten Viktor Fasth var ba­ra 85-pro­cen­tig (fy­ra in­släpp­ta på 27 skott) mot USA ef­ter två bra in­sat­ser mot Ryss­land och Tyskland. Sam­ti­digt var för­svars­spe­let för slappt och svens­kar­na släpp­te till all­de­les för många kont­ring­ar och öpp­na lä­gen. Lä­ge för att ge Ed­die Läck chan­sen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.