At­lé­ti­co har in­te gett upp

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

At­lé­ti­co Madrid mås­te vän­da 0–3-un­der­läge mot Re­al Madrid för att nå än­nu en Champions Le­a­gue-fi­nal. Ett omöj­ligt upp­drag? In­te en­ligt trä­na­ren Di­e­go Si­me­o­ne.

– Det är en ex­tremt svår match som skul­le va­ra omöj­lig för vis­sa, men in­te för oss, sä­ger At­lé­ti­co Madrids ar­gen­tins­ke boss in­för se­mi­fi­nal­re­tu­ren på Vi­cen­te Cal­derón på ons­dags­kväl­len.

Då ska la­get för­sö­ka vän­da på det re­jä­la för­språng som Cristi­a­no Ro­nal­do gav Re­al med ett hat­t­rick i för­ra vec­kans match hemma på San­ti­a­go Ber­nabéu.

– Ef­ter för­ra mat­chen sa­de jag till spe­lar­na att det är väl­digt tufft, att vi mö­ter det bäs­ta la­get i värl­den som gör mål i var­je match. Men vi kan gö­ra det, det är jag över­ty­gad om. An­nars skul­le jag in­te sä­ga det, sä­ger Di­e­go Si­me­o­ne.

I At­lé­ti­co-läg­ret tit­tar man gär­na bak­åt i ti­den för att hit­ta li­te bräns­le till dröm­men om en su­per­vänd­ning. För drygt två år se­dan vann till ex­em­pel At­lé­ti­co ett li­ga­mö­te med 4–0 mot sto­re­bror Re­al. I Champions Le­a­gue ti­di­ga­re i vår vi­sa­de Bar­ce­lo­na dess­utom att det mesta är möj­ligt när man vän­de 0–4-un­der­läge mot Pa­ris Saint­ger­main ge­nom att vin­na re­tu­ren med 6–1.

– Själv­klart kan vi gö­ra det, tit­ta ba­ra på Bar­ce­lo­na och de ha­de till och med än­nu svå­ra­re ut­gångs­lä­ge, sä­ger At­lé­ti­co-kap­te­nen Ga­bi hopp­fullt.

FÖR DEN OBJEKTIVE be­trak­ta­ren är det än­då myc­ket enkla­re att hit­ta ar­gu­ment för att Re­al Madrid, som in­te har för­lo­rat med mer än ud­da­må­let på he­la sä­song­en, får spe­la fi­na­len i Car­diff den 3 ju­ni.

I spans­ka li­gan har At­lé­ti­co vis­ser­li­gen ett fin­fint fa­cit mot Re­al – ba­ra en för­lust på de se­nas­te åt­ta mö­te­na – men när de två Madrid­gi­gan­ter­na möts i Champions Le­a­gue bru­kar det se an­norlun­da ut. Re­al har va­rit ett rik­tigt spö­ke och satt stopp för de röd­vit­ran­di­ga tre år i rad, bland an­nat i två hög­dra­ma­tis­ka fi­na­ler.

– Var­je match mot At­lé­ti­co är svår ef­tersom de har ett jät­te­bra lag. Men vi vet hur vi kan slå dem, sä­ger Re­als mitt­fäl­ta­re Lucas Vaz­quez.

Re­al Madrid kan i år bli det förs­ta la­get som för­sva­rar ti­teln i Champions Le­a­gue.

Bild: EMIL LANGVAD

VINNARE. Ca­ro­li­ne Se­ger var själv in­te med på pla­nen när Lyon säkrade ti­teln. Den lät­ta­re stuk­ning­en ska dock in­te stop­pa hen­ne i sä­songs­av­slut­ning­en.

Bild: SERGIO PEREZ

TUFFT LÄ­GE. At­lé­ti­cos trä­na­re Di­e­go Si­me­o­ne väg­rar tro att lop­pet är kört in­för da­gens re­tur­mö­te med Re­al Madrid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.