Finsk konst­pi­on­jär gör Sve­ri­ge­pre­miär

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

Den förs­ta om­fat­tan­de ut­ställ­ning­en av den fins­ka ke­ra­mis­ka konst­nä­ren Rut Bryks ar­be­te vi­sa­des i Helsing­fors för­ra året. Nu vi­sas den för förs­ta gång­en ut­an­för Fin­land – på Fal­ken­bergs mu­se­um.

Tänk dig att du är konst­när och att du får en an­ställ­ning där du får be­talt för ditt konst­när­li­ga ar­be­te, ut­an styr­ning el­ler krav på sär­skild pre­sta­tion. Det mås­te va­ra en dröm! Och dröm­men gick i upp­fyl­lel­se för den 25-åri­ga fins­ka gra­fi­kern Rut Bryk i bör­jan av 40-ta­let.

DET KÄNDA ke­ra­mik­fö­re­ta­get Ara­bia ha­de 1932 star­tat en konstav­del­ning un­der chefs­form­gi­va­ren Kurt Ek­holm. Han tyck­te att den ke­ra­mis­ka kons­ten be­höv­de ut­veck­las och att det var Ara­bi­as an­svar att så skul­le ske. Från 40-ta­let, och ge­nom he­la sin 50-åri­ga kar­riär, ar­be­ta­de Rut Bryk som ke­ra­misk konst­när och form­gi­va­re hos Ara­bia.

– Det var en helt unik plats att få job­ba på. Ara­bia ha­de atel­jé­er dit de bjöd in konst­nä­rer. Det var ett gans­ka ovan­ligt tan­ke­sätt. På ett sätt var de fif­fi­ga. När de gav fria hän­der till konst­nä­rer­na ut­veck­la­de de tek­ni­ker som se­na­re kun­de an­vän­das på den in­dust­ri­el­la si­dan. Syf­tet var att främ­ja kons­ten, men det främ­ja­de ock­så fö­re­ta­get, sä­ger Iia Pa­lo­vaa­ra.

FÖR­RA ÅRET, när konst­nä­ren Rut Bryk skul­le ha fyllt 100 år, vi­sa­des för förs­ta gång­en en stor ut­ställ­ning med hen­nes sam­la­de verk på det mo­der­na mu­se­et EMMA, Es­bo Mo­der­na Konst­mu­se­um, ut­an­för Helsing­fors. Iia Pa­lo­vaa­ra har va­rit med i ar­be­tet med att ta fram ut­ställ­ning­en och är på plats på ver­nis­sa­gen i kväll, när ut­ställ­ning­en vi­sas för förs­ta gång­en ut­an­för Fin­lands grän­ser – på de­sign­mu­se­et i Falkenberg.

– Jag har hört att många i bran­schen stud­sar till, li­te, när de hör att ut­ställ­ning­en kom­mer till oss, sä­ger Deb­bie Thomp­son, mu­sei­chef för Fal­ken­bergs mu­se­um.

DEN SOM BE­SÖ­KER ut­ställ­ning­en, som he­ter ”Den ma­gis­ka lå­dan”, får se ett konst­när­skap som ut­veck­las. I bör­jan var Rut Bryk fi­gu­ra­tiv. Hon be­rät­ta­de histo­ri­er med sin ke­ra­mik­gla­syr.

– Hon är som en vi­su­ell för­fat­ta­re. Här finns till ex­em­pel ett ti­digt verk där man ser två kvin­nor som klip­per av hå­ret på en ung flic­ka som har vit klän­ning. Stäm­ning­en är jät­te­un­der­lig, man får sam­ma käns­la som när man hör­de en be­rät­tel­se när man var li­ten, be­rät­tar Iia Pa­lo­vaa­ra.

Se­na­re i kar­riä­ren blev Rut Bryk mer ab­strakt i si­na verk. In­nan hon kom till Ara­bia vil­le hon lä­sa till ar­ki­tekt, vil­ket hen­nes brö­der av­råd­de hen­ne ifrån. Men kär­le­ken till det ar­ki­tek­to­nis­ka fanns tyd­li­gen kvar, vil­ket syns i de mo­dul­skulp­tu­rer som hon gjor­de från 50-ta­let och fram­åt.

– Ut­ställ­ning­en sä­ger myc­ket. Att hon var verk­sam un­der ef­ter­krigs­ti­den, då det var brist på ma­te­ri­al. Och att hon ar­be­ta­de un­der en tid när nya tek­ni­ker ut­veck­la­des. Hen­nes var­dag och fa­mil­je­liv syns i de ti­di­ga bil­der­na och hon fort­sat­te mot det ab­strak­ta, pre­cis som den sam­ti­da kons­ten gjor­de då, sä­ger Iia Pa­lo­vaa­ra.

KONST­NÄ­REN, som gick bort 1999, lev­de och fick barn med form­gi­va­ren Ta­pio Wirk­ka­la.

– För unga fin­nar var Ta­pio Wirk­ka­la mer känd än Rut Bryk. Hans glas, som han form­gett för Iit­ta­la, finns i mång­as hem. Många unga såg Rut Bryks verk för förs­ta gång­en på vår ut­ställ­ning för­ra året.

Ut­ställ­ning­en vi­sas i Falkenberg till 27 au­gusti.

– Rut Bryk är en klas­si­ker. Hon har för­ny­at ke­ra­mik­kons­ten på så många sätt, sä­ger mu­sei­che­fen Deb­bie Thomp­son.

Bild: OLA FOLKESSON

”HELIGA NATTVARDEN”. Iia Pa­lo­vaa­ra från mu­se­et som har pro­du­ce­rat ut­ställ­ning­en tyc­ker att Rut Bryks fär­ger är det mest fa­sci­ne­ran­de på ut­ställ­ning­en. ”De är så dju­pa och vack­ra. Jät­te­ri­ka och im­po­ne­ran­de.”

Bild: OLA FOLKESSON

GUIDAR. Iia Pa­lo­vaa­ra från det fins­ka mo­der­na mu­se­et EMMA är på plats på ver­nis­sa­gen i kväll på Fal­ken­bergs mu­se­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.