Sex frå­gor till Ka­ro­lin Kent

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN STRANDBERG

... som är dan­sa­re och ko­re­o­graf bo­satt i Sjö­ne­vad. Hon är ak­tu­ell med för­ställ­ning­en In­si­de/out­si­de i Falk­hal­len i kväll.

* Hur ser din dans­bak­grund ut? – Jag har gått på uni­ver­si­te­tet Tri­ni­ty La­ban i Lon­don, som är en nu­ti­da dans­ut­bild­ning som även har en aka­de­misk konst­ut­bild­ning. Jag har ar­be­tat som pro­fes­sio­nell dan­sa­re se­dan 2011 och van­ligt­vis job­bar jag med oli­ka me­dium och konst­for­mer. Till ex­em­pel sam­ar­be­tar jag med en fil­ma­re i det­ta pro­jekt.

* Kan du be­skri­va ditt dans­pro­jekt? – Det är ing­et fär­digt verk som vi­sas i kväll ut­an en 20 mi­nu­ters ver­sion av In­si­de/out­si­de. Grun­den till pro­jek­tet är ut­matt­nings­syndrom och ut­matt­nings­de­pres­sion. Nå­got som är väl­digt van­ligt i fle­ra yr­kes­grup­per och i al­la åld­rar. Det är en ökan­de di­a­gnos i sam­häl­let och det bör­jar bli nor­ma­tivt att va­ra stres­sad. Vi le­ver i ett ohåll­bart sam­häl­le. * Hur ser ar­bets­möj­lig­he­ter­na ut som dan­sa­re/ko­re­o­graf i dag? – Ar­bets­för­hål­lan­de­na är väl­digt hår­da och det finns väl­digt li­te peng­ar att tjä­na. Men det är ut­ma­nan­de. Man får ska­pa sitt eget ar­be­te. Jag är fri­lans och har all­tid dri­vit eg­na pro­jekt.

* Hur står sig dan­sen mot and­ra konst­for­mer? – Nu bör­jar dan­sen bli stör­re i Sve­ri­ge. Men ti­di­ga­re har dan­sen som konst­form in­te fått så stor plats. Del­vis har dan­sen va­rit in­pa­ke­te­rad med te­a­tern och har in­te va­rit en egen ka­te­go­ri. Ge­ne­rellt så vet folk in­te vad dans är. Men nu bör­jar folk få upp ögo­nen.

* Hur är det att ver­ka från Falkenberg? – Jag är från Kungs­bac­ka och är gans­ka ny­in­flyt­tad till Sjö­ne­vad. Tan­ken är att jag ska byg­ga upp en egen platt­form här. Nu åker jag myc­ket till Gö­te­borg och re­par.

* Vad kan publi­ken för­vän­ta sig i kväll? – Fy­ra väl­digt oli­ka verk som vi­sar vad dans kan va­ra. Al­la verk är fri­ståen­de från varand­ra.

”Det bör­jar bli nor­ma­tivt att va­ra stres­sad. Vi le­ver i ett ohåll­bart sam­häl­le”

KA­RO­LIN KENT

Bild: PRI­VAT

FRI­LANS-DAN­SA­RE. Fy­ra ko­re­o­gra­fer med kopp­ling till Hal­land ska vi­sa upp sitt ar­be­te i Falk­hal­len på ons­dags­kväl­len. Ka­ro­lin Kent är en av dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.