Gra­nath och End­re spe­lar kung­a­pa­ret

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUNNAR REHLIN/TT

I den kom­man­de ac­tion­fil­men Kings­man: The gol­den cir­c­le dy­ker det svens­ka kung­a­pa­ret upp i en scen på slot­tet i Stock­holm. Vil­ka som ge­stal­tar dem? Björn Gra­nath och Le­na End­re.

Re­gis­sö­ren Matt­hew Vaughn blev ta­gen när be­ske­det om Björn Gra­nat­hs bort­gång kom i feb­ru­a­ri, för­kla­rar han när TT mö­ter ho­nom i Lon­don.

– Jag hör­de att Björn av­li­dit. Myc­ket trå­kigt. Jag ha­de tänkt ut­ö­ka rol­len för ho­nom i näs­ta film, sä­ger han.

VAUGHN ÄR MAN­NEN som för tre år se­dan gjor­de den våld­sam­ma ac­tionko­me­din Kings­man: The sec­ret ser­vice. Där in­tro­du­ce­ra­des den svens­ka skå­de­spe­lers­kan Han­na Ahl­ström, som den kid­nap­pa­de svens­ka prin­ses­san Til­de vil­ken hu­vud­per­so­nen Eggsy, spe­lad av Ta­ron Eg­ger­ton, räd­da­de li­vet på un­der slut­upp­gö­rel­sen.

Fil­men blev en stor in­ter­na­tio­nell fram­gång och i höst kom­mer upp­föl­ja­ren, Kings­man: The gol­den cir­c­le. När den bör­jar har Eggsy och Til­de bli­vit sam­bor i en lä­gen­het i Lon­don, och en li­te ner­vös Eggsy för­be­re­der sig för att träf­fa si­na bli­van­de svär­för­äld­rar.

I EN MIDDAGSSCEN från slot­tet i Stock­holm mö­ter vi sålun­da Björn Gra­nath och Le­na End­re som Sve­ri­ges kung och drott­ning (sam­ti­digt som fi­en­der pla­ne­rar en död­lig at­tack mot Kings­man-hög­kvar­te­ret i Lon­don). Om de två fö­re­kom­mer i yt­ter­li­ga­re sce­ner och hur stor Han­na Ahl­ströms roll är i fort­sätt­ning­en vet vi än­nu in­te – TT har ba­ra fått se de förs­ta 30 mi­nu­ter­na ur fil­men.

Han­na Ahl­ström är listad som in­ne­ha­va­re av en av fil­mens stör­re rol­ler, me­dan Gra­nath och End­re av nå­gon or­sak har hål­lits hem­li­ga. De nämns in­te över hu­vud ta­get i rollis­tan. Men Vaughn be­rät­tar för TT att tan­ken var att rol­ler­na skul­le ut­ö­kas i den tred­je Kings­man-film som nu pla­ne­ras.

– Jag blev myc­ket led­sen när jag hör­de att Björn ny­li­gen av­led, sä­ger han.

– Det var en myc­ket trev­lig man och lätt att ar­be­ta med. Jag ha­de sett fram mot att få ar­be­ta med ho­nom igen.

Kings­man: The gol­den cir­c­le får svensk pre­miär den 29 sep­tem­ber.

Bild: JO­NAS EKSTRÖMER/JESSICA GOW/TT

Björn Gra­nath spe­lar den svens­ke kung­en och Le­na End­re drott­ning­en i fil­men Kings­man: The gol­den cir­c­le.

KUNGLIGA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.