Rol­ling Sto­nes gör ett stopp i Sve­ri­ge till hös­ten

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SARA HALDERT/TT

Rol­ling Sto­nes slår in­te av på tak­ten. I höst spe­lar de på are­nor över he­la Eu­ro­pa – och gör ett stopp i Sve­ri­ge.

Gör en no­te­ring på 12 ok­to­ber i ka­len­dern om du gil­lar Rol­ling Sto­nes. Då stäl­ler sig näm­li­gen de brit­tis­ka världs­stjär­nor­na på scen på Fri­ends are­na i Sol­na. Kon­ser­ten är ett led i sta­di­ontur­nén Sto­nes – no fil­ter i Eu­ro­pa i ok­to­ber och no­vem­ber.

”JAG ÄR JÄTTEGLAD över att Eu­ro­pa­tur­ne­ra i höst, över att åter­vän­da till någ­ra be­kan­ta stäl­len och någ­ra vi ald­rig va­rit på”, be­rät­tar Mick Jag­ger i ett press­med­de­lan­de från ar­ran­gö­ren Li­ve Na­tion.

Just Sve­ri­ge är ett be­kant stäl­le för Sto­nes, som har spe­lat här många gång­er se­dan Sve­ri­ge­pre­miä­ren 1965. Se­nast var 2014, då tur­nén On fi­re tog dem till Te­le2 are­na i Stock­holm.

DE SE­NAS­TE ÅREN har ban­det bland an­nat tur­ne­rat i Sy­da­me­ri­ka, en tur­né som av­slu­ta­des med en gi­gan­tisk gra­tis­kon­sert på Ku­ba i fjol. Kon­ser­ten i Ha­van­na sak­na­de mot­styc­ke i lan­det och loc­ka­de över en halv mil­jon be­sö­ka­re.

Sy­da­me­ri­ka­tur­nén re­sul­te­ra­de även i do­ku­men­tä­ren Olé olé olé – a trip ac­ross South Ame­ri­ca, i re­gi av Paul Dug­da­le.

2016 SLÄPP­TE STO­NES även sin se­nas­te ski­va Blue & lo­neso­me, de­ras förs­ta stu­di­o­al­bum på över tio år. Den har de, för­u­tom si­na öv­ri­ga klas­si­ker, för­stås med sig till Sve­ri­ge­spel­ning­en.

Bil­jet­ter­na till hös­tens kon­sert släpps den 15 maj. Ban­det spe­lar dess­utom i Kö­pen­hamn den 3 ok­to­ber.

Bild: LARS PEHRSON/SVD/TT

ÅTERVÄNDER. Mick Jag­ger och hans Rol­ling Sto­nes kom­mer till Sve­ri­ge i höst. Se­nast de var här var 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.