Chris Rock till Gö­te­borg och Stock­holm

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

NÖ­JE: Den ame­ri­kans­ke ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren kom­mer till Sve­ri­ge för två fram­trä­dan­den i höst. Den 2 ok­to­ber stäl­ler han sig på sce­nen i Glo­ben i Stock­holm och den 6 ok­to­ber är det dags för Scan­di­na­vi­um och Gö­te­borg, skri­ver ar­ran­gö­ren Li­ve Na­tion i ett press­med­de­lan­de.

Sve­rige­be­sö­ket är en del av Rocks hu­mor­tur­né The to­tal black­out, som är hans förs­ta på nio år. Bil­jet­ter­na släpps den 12 maj.

Chris Rock slog ige­nom i Sa­tur­day night li­ve i bör­jan av 1990-ta­let och har se­dan dess spe­lat i en rad fil­mer och tv-se­ri­er, vun­nit Em­myoch Gram­myp­ri­ser, skri­vit böc­ker och va­rit värd för Oscars­ga­lan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.