Fak­ta:

Pla­ne­ra köks­träd­går­den

Hallands Nyheter - - Trädgård -

* Välj rätt lä­ge; plat­sen ska ha sol­ljus minst sju tim­mar om da­gen, od­ling­en ska gå i nord-syd­lig rikt­ning och det ska va­ra vind­skyd­dat.

* Tänk på att pla­ce­ra höga grödor med kraf­tigt blad­verk så att de in­te skug­gar mind­re plan­tor.

* Rikt­mär­ken för mått kan va­ra: en me­ter bre­da gång­ar, 40 cen­ti­me­ters od­lings­djup, 120 cen­ti­me­ter bre­da od­lings­bäd­dar. Hell­re för bre­da gång­ar än för sma­la – sär­skilt om du od­lar till ex­em­pel zuc­chi­ni, som gär­na brer ut sig.

* Al­ter­na­tiv till tra­di­tio­nel­la pall­kra­gar kan va­ra od­lings­tår­tor – tre run­da alu­mi­ni­um­for­mar i oli­ka mått som ställs på varand­ra el­ler en stor kru­ka att ha på bal­kong­en. To­ma­ter el­ler po­ta­tis kan du od­la di­rekt i jord­på­sen!

* Täck in­si­dan av od­lings­lå­dan an­ting­en med mark­duk el­ler tid­nings­pap­per. Fyll på med jord.

* Plan­te­ra in mas­kar i din od­lings­lå­da! Or­kar du in­te le­ta i träd­går­den kan du kö­pa i sport­fis­ke­bu­ti­ker. Glöm in­te att ma­ta mas­kar­na med or­ga­niskt göd­sel. Käl­la: ”Gen­vä­gar till köks­träd­går­den”, av Lin­da Schilén (Or­da­la­get Bok­för­lag)

Bild: CECILIA NORDSTRAND

GER GODA GRÖN­SA­KER. En plan­ta, fle­ra skör­dar! Plock­sal­lad och man­gold är ex­em­pel på plan­tor som du kan skörda om och om igen. Lin­da Schilén tip­sar om att bör­ja med enk­la grödor.

ODLINGSBÄDD. Bygg en odlingsbädd – mar­ke­ra med gräs­klip­pa­ren så du blir nöjd med pla­ce­ring­en. Pla­ce­ra dit od­lings­bäd­den. Täck in­si­dan med mark­duk. Fyll med jord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.