Han släp­per bok om Li­vets ord

Jour­na­lis­ten Tho­mas Arn­roth var med­lem i Li­vets ord i när­ma­re tio år. I ”Go’kväll” be­rät­tar han om var­för han skri­vit en se­rie­bok om den ti­den.

Hallands Nyheter - - Tv Guide - He­le­na Björkvall

I mit­ten av 1980-ta­let var

Tho­mas Arn­roth en sö­ka­re och fun­de­ra­de på att flyt­ta till ett klos­ter. Un­der en bas­ket­trä­ning träf­fa­de han en kil­le som var frälst och som be­rät­ta­de om en bi­bel­sko­la i Uppsa­la.

– Jag tyck­te att bi­bel­sko­la lät spän­nan­de, li­te som ett klos­ter, och tänk­te att jag li­ka gär­na kun­de flyt­ta till Uppsa­la, sä­ger Tho­mas Arn­roth.

Tho­mas, som in­te alls va­rit in­tres­se­rad av Je­sus ti­di­ga­re, blev frälst. Boken ”Li­vets ord – tio orim­li­ga år som frälst” har han ri­tat och skri­vit för att för­kla­ra hur en rätt van­lig kil­le som han själv, kun­de gå med i Li­vets ord.

– Jag tror att väl­digt många kan ham­na i sekt­li­ka sam­man­hang vid ett visst till­fäl­le i li­vet.

Foto: SVT

– Att skri­va boken blev att sätt att ta re­da på vad som egent­li­gen hän­de, sä­ger Tho­mas Arn­roth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.