Så ska byg­gan­det sät­ta fart i Var­berg

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Re­bec­ka Kvint 010-471 53 69 ∙ re­bec­ka.kvint@hn.se

Fler an­ställ­da, fler kon­sul­ter och fler dubb­la mar­kan­vis­ning­ar om bo­stä­der på lan­det. Så hop­pas Al­li­an­sen och MP kun­na öka bostads-byg­gan­det.

Bo­stads­bris­ten flå­sar kom­mu­nen i nac­ken och blir en häm­sko för till­väx­ten. Nu vill Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et sät­ta till än­nu mer peng­ar för att få än­nu mer fart på byg­gan­det.

Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et pre­sen­te­rar re­dan nu ett em­bryo till bud­ge­ten 2018. Do­ku­men­tet in­ne­hål­ler de­ras re­cept på ökat bo­stads­byg­gan­de: dub­bel mar­kan­vis­ning och mer peng­ar till bygg­nads­nämn­den.

In­nan snic­ka­ren kan bör­ja spi­ka på ett nytt hus ska det kom­mu­na­la ma­ski­ne­ri­et of­ta tug­ga både länge och väl.

Bygg­lo­vet fö­re­gås of­ta av en de­talj­plan, som i sin tur fö­re­gås av ett plan­pro­gram.

EN HIM­LA MAS­SA män­ni­skor är allt­så in­blan­da­de in­nan 20-åri­ga Kaj­sa kan flyt­ta hem­i­från el­ler pen­sio­närspa­ret Bengt och Bir­git­ta kan by­ta vil­lan mot en bo­stads­rätt.

Det är med det för ögo­nen som man kan ty­da den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­tens för­slag.

Kom­mu­nen pla­ne­rar in­te ba­ra Väs­ter­port ut­an lig­ger ock­så i start­gro­par­na för tu­sen­tals nya bo­stä­der i Träslöv och Öst­ra Träslövslä­ge.

Här ska det fram plan­pro­gram – en för­ut­sätt­ning för fram­ti­da bo­stä­der.

– Den pla­ne­ring­en tar gi­vet­vis re­sur­ser. Och sam­ti­digt mås­te vi ta fram de van­li­ga de­talj­pla­ner­na och bygg­lo­ven, kon­sta­te­rar kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann­char­lot­te Sten­kil (M).

– Vårt sto­ra be­kym­mer är egent­li­gen in­te peng­ar­na i det här fallet, ut­an det är att hit­ta kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re. Där­för kan det tän­kas att vi kom­mer bli tving­a­de att kö­pa fler tjäns­ter av kon­sult­fö­re­tag, sä­ger hon.

OAV­SETT OM PLANARKITEKTEN är an­ställd av kom­mu­nen el­ler ett kon­sult­fö­re­tag kos­tar den peng­ar, och det är bland an­nat det som den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­tens tre ex­tra mil­jo­ner till bygg­nads­nämn­den ska täc­ka upp.

Al­li­an­sen och MP vill att bygg­nads­nämn­den åter­kom­mer med kon­kre­ta för­slag på hur peng­ar­na kan göra nyt­ta se­nast i sep­tem­ber.

– De kans­ke be­hö­ver hö­ja lö­ner­na för att kun­na re­kry­te­ra, el­ler in­fö­ra nå­got stöd­sy­stem, an­stäl­la fler el­ler kö­pa tjäns­ter av kon­sul­ter. De får av­gö­ra vad som krävs, men det vik­ti­gas­te är att hål­la tem­pot i pla­ne­ring­en, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil.

AL­LI­AN­SEN OCH MIL­JÖ­PAR­TI­ET vill ock­så fort­sät­ta med så kal­lad dub­bel mar­kan­vis­ning, för att få fart på byg­gan­det på lands­byg­den. Mo­del­len går ut på att den byg­ga­re som får byg­ga bo­stä­der på kom­mu­nens mark i stan ock­så mås­te byg­ga bo­stä­der på kom­mu­nal mark på lands­byg­den.

– Den dubb­la mar­kan­vis­ning­en i Kung­sä­ter blev väl­digt upp­skat­tad. Den var ett test och har fal­lit ut bra. Så nu gör vi det gär­na en el­ler ett par gång­er till.

Bild: RE­BEC­KA KVINT

BYG­GAN­DET SKA ÖKA. Kom­mu­nen kan göra mer för att få fram fler bo­stä­der. Fal­ken­bäck ock­så mås­te byg­ga i Kung­sä­ter, vill man fort­sät­ta med.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/RE­BEC­KA KVINT/DA­NI­EL MOLUND/ARKIV

Nu vill Ann-char­lot­te Sten­kil (M), hen­nes Al­li­ans och Mil­jö­par­ti­et pum­pa musk­ler­na när det gäl­ler ar­be­tet med bo­stads­pla­ne­ring. Dub­bel mar­kan­vis­ning, som i fallet där den som ska byg­ga kvar­te­ret

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.